Obnovení provozu podruhé - Viky sobota, 21. b?ezna 2009, 14:26
Vážení hrá?i,

v pr?b?hu druhé poloviny zá?í se server za?al potýkat s technickými problémy, kv?li kterým musel být odpojen a dále testován. V mezidobí jsme bohužel ztratili možnost navrátit se k p?vodní lince a p?i zp?ístup?ování serveru o víkendech a svátcích odešel procesor. Nyní je situace op?t o poznání lepší, procesor jsme získali náhradní a k dispozici máme testovací linku o dostate?né kapacit?, na níž si m?žeme ov??it, zda-li vše funguje jak má.

Proto Vám m?žeme s radostí oznámit okamžitou dostupnost a p?ístupnost serveru v podob?, v jaké se nacházel p?ed odpojením. K p?ipojení sta?í libovolná aktuální verze klienta a p?ihlašovací údaje, které m?žete získat prost?ednictvím odkazu ve zpráv? s potvrzenou registrací. Pokud ji již nemáte, kontaktujte e-mailem administrátora. V p?ípad? problém? s p?ipojením napište do Diskusního fóra a nakonec, jste-li tu nová?ky, podívejte se do sekce Registrace na stránkách, kde je vše podstatné vysv?tleno.

V??íme, že nám i nadále zachováte svou p?íze?.

Realiza?ní tým serveru
Obnovení provozu - Viky pátek, 15. srpna 2008, 20:56
Vážení hrá?i,

?ty?i m?síce po odpojení serveru Vám s radostí m?žeme oznámit jeho okamžitou dostupnost v takové podob?, v jaké jste se s ním lou?ili v dubnu, tentokrát na nové lince odpovídající našim pot?ebám. Jsme rádi, že jste na celý projekt nezapomn?li a v??íme, že se v krátké dob? nezávisle na prázdninových m?sících vrátí co nevid?t i p?vodní hrá?ská základna. Prosíme tedy, abyste dali v?d?t svým p?átel?m a známým a odkázali je na tuto zprávu.

Jedna novinka nás však p?ece jen ?eká a tou je povinná registrace všech hrá?? a jejich ú?t? (více ve stejnojmenné sekci), která byla plánována již v minulosti, nezávisle na všem ostatním. Události posledních m?síc? tuto v?c jen urychlily a nyní je nutné, aby se každý zájemce p?ed prvním p?ihlášením zaregistroval prost?ednictvím t?chto webových stránek. Po potvrzení elektronické zprávy pak získá nejenom novou adresu serveru, která již není v?cí ve?ejnou, ale také kontrolní kód. Ten po n?m bude vyžadován p?i prvním p?ihlášení. Tento nov? zavedený systém se bude v následujících m?sících dále upravovat a jeho výsledkem bude mimo jiné také možnost automatické zm?ny hesla p?ímo ze hry. Již nyní se bude využívat p?i elektronické komunikaci s týmem serveru a p?i ?ešení krádeží herních p?edm?t? i celých ú?t?. Odpadne tak zbyte?né dokazování toho, kdo je skute?ným majitelem ú?tu, kdo má sdílenou IP adresu apod. Registrace jsou zde tedy p?edevším pro Vás a hladké vy?izování Vašich žádostí a proseb.

Do?asn? do 30.9. 2008 bylo zastaveno svévolné padání nevyužívaných dom?, aby nemohlo dojít ke ztrát? nabytého majetku b?hem prázdnin. Náleží Vám též všechny odm?ny ud?lované za stá?í ú?tu i po dobu nedostupnosti serveru.

V pr?b?hu zá?í bude op?t obnoveno p?erušené výb?rové ?ízení nových ?len? týmu, o kterém jste byli informováni v novince z 3. prosince 2007. Zájemci nech? si ji tedy znovu p?e?tou a za?ídí se podle skute?ností v ní uvedených.

Na záv?r této zprávy bychom Vám rádi pod?kovali za p?íze? projevovanou nejenom prost?ednictvím Diskusního fóra, ale také e-mailu a dalších informa?ních kanál?. Ceníme si jí.

Realiza?ní tým serveru
P?erušení provozu - Viky ?tvrtek, 10. dubna 2008, 0:53
Vážení hrá?i,

již od roku 2003 nám spole?nost NetHost poskytovala internetovou konektivitu serveru, díky níž jste až do v?erejšího dne mohli využívat jeho služeb, tedy na n?m hrát. To byl odjakživa také jeho jediný ú?el. B?hem soboty v minulém týdnu došlo po více jak dvou letech k celkovému výpadku serveru, b?hem jehož ?ešení jsem se toto pond?lí dozv?d?l o již ukon?eném st?hování celé serverovny do nové lokality. V té se s námi však již nepo?ítá a to z d?vodu, že náš server nespl?uje jeden z parametr? serveru a to rackovou sk?í?, kterou by bylo možné do nových prostor umístit. Nezávisle na tomto však bezplatné využívání linky kon?í a pokud máme zájem o další spolupráci, je možná pouze na komer?ní bázi, stejn? jako v p?ípad? dalších b?žných zákazník?. Ihned jsme v rámci týmu za?ali zvažovat možnosti, jak dále s projektem Undiscovered Land pokra?ovat, protože jeho zastavení v žádném p?ípad? nep?ipadá v úvahu. Bohužel, a?koliv m?l server ješt? n?jakou dobu fungovat v prostorách p?vodní serverovny, ve st?edu došlo k jejímu celkovému odpojení a ve ?tvrtek server p?ebírám zp?t do svých rukou. B?hem 48 hodin, v nichž se tyto události staly ani nebylo fakticky možné p?inést promyšlené a odpovídající ?ešení této situace, z tohoto d?vodu Vás také informujeme až nyní. Zárove? se také obracíme na Vás, hrá?e, s žádostí o pomoc.

V rámci Prahy nebo jejího blízkého okolí sháníme serverovou (domácí, by? kvalitativn? odpovídající linku ?i provoz na hrá?ském po?íta?i musíme p?edem odmítnout), jež by nám umožnila p?ipojit server zp?t do Internetu a pokra?ovat tak dále v jeho provozu. Na oplátku jsme schopni nabídnout prostor pro reklamu a propagaci služeb spole?nosti, která by nás takto p?ijala pod svá k?ídla. Protože projekt nemá fakticky žádné p?íjmy až na n?kolik finan?ních dar? v ?ádu stokorun, není schopen využít komer?ních nabídek. Proto je druhou možností, jak sou?asnou situaci vy?ešit, také možnost sponzorství ve form? finan?ních ?ástek libovolné výše, za které bychom linku mohli platit (p?ibližn? 1000 korun m?sí?n?) ?i ješt? lépe, nabídka hrazení sumy odpovídající náklad?m na provoz linky u n?kterého ze stávajících poskytovatel? server housingu jedním ?i více subjekty se zájmem nám pomoci. Je nám jasné, že jedna fyzická osoba provoz t?žko zaplatí, pokud by však malou ?ástkou p?isp?lo vícero lidí ?i n?jaká spole?nost (jíž m?žeme op?t nabídnout reklamu), je možné se takto na linku složit a provoz obnovit v rámci dní. Informace o tom, jak serveru pomoci naleznete v sekci Dary na t?chto stránkách.

http://www.undiscoveredland.cz/index.php?p=dary

O probíhající situaci a všech událostech Vás budeme pr?b?žn? informovat prost?ednictvím novinek, je možné též diskutovat ve fóru, kde Vám rádi zodpovíme další p?ípadné otázky. Lze se zde také domluvit na p?ípadné nabízené form? pomoci. Zárove? m?žete psát také na adresu admin@undiscoveredland.cz. Rádi bychom se ale vyhnuli spekulacím o možném odchodu ze scény, které se nyní jist? objevují. Není také pravdou, že by ztráta konektivity souvisela s pr?m?rným po?tem hrá?? v dnešní dob?, na té provoz závislý opravdu není. Projekt Undiscovered Land ani po více jak šesti letech své existence nekon?í a pouze byl p?erušen jeho provoz na dobu nezbytn? nutnou pro získání nové linky, a? již jakýmkoliv výše uvedeným zp?sobem. Spole?nosti NetHost tímto ješt? jednou d?kujeme za dosavadní konektivitu a profesionální pé?i vždy, kdy bylo b?hem celé doby t?eba.

Realiza?ní tým serveru
P?ání - Viky pond?lí, 24. prosince 2007, 12:18
Vážení hrá?i,

p?ejeme Vám p?íjemn? prožité svátky a celý následující rok nejenom u Internetu, ale i v osobním život?. V??íme, že se Vám na serveru líbí a ud?láme všechno proto, aby to tak z?stalo i v budoucnu.

Realiza?ní tým serveru
Výb?rové ?ízení - Viky pond?lí, 3. prosince 2007, 21:05
Vážení hrá?i,

stejn? jako každý rok na podzim se bude rozhodovat o nových ?lenech týmu v rámci našeho výb?rového ?ízení. Posty jenž nabízíme a jejich kritéria jsou následující, hledáme:

1. dva až t?i nové ?leny teamu, kte?í by vymýšleli a realizovali malé i rozsáhlé výpravy (questy), turnaje a další akce.

-Minimální v?k 18 let
-Dobrá znalost Ultimy, emulátoru RunUO na bázi p?íkaz? a práce s programem
-Trestní bezúhonnost na našem serveru, p?ípadné pozitivní reference
-Literární nadání a schopnost tvorby gramaticky bezchybných a poutavých p?íb?h?
-Dostatek volného ?asu a dobrý p?ístup k Internetu
-S p?ihláškou p?iložené již napsané povídky, práce, eseje aj. (nejen na téma fantasy)
-Znalost C# nebo VB.NET vítána

http://www.undiscoveredland.cz/files/prihlaska_...

2. jednoho skriptera starajícího se o jádro serveru RunUO a jednotlivé jeho ?ásti z n?j vycházející, p?ipravujícího a testujícího opravy, zm?ny, ale i zcela nové systémy a to nejen podle zadání

-Minimální v?k 18 let
-Vynikající znalost Ultimy, emulátoru RunUO na bázi zdrojového kódu jádra i skript?
-Bezvadná znalost jazyka C#, zkušenost s tvorbou program?
-Trestní bezúhonnost na našem serveru, p?ípadné pozitivní reference
-Dostatek volného ?asu a dobrý p?ístup k Internetu
-S p?ihláškou p?iložené již napsané skripty, systémy a další funk?ní ukázky kódu
-Znalost (p?ípadn? i ú?et) OSI server? vítána

http://www.undiscoveredland.cz/files/prihlaska_...

3. jednoho externího ?lena teamu spravujícího informace na našich stránkách, který by p?ipravoval r?zné návody a tutoriály (v?etn? t?ch anglických) pro hrá?e serveru.

-Minimální v?k 16 let
-Dobrá znalost Ultimy, emulátoru RunUO a našeho serveru
-Vynikající znalost angli?tiny na úrovni p?eklad?
-Schopnost tvorby gramaticky bezchybných a logicky zpracovaných návod?
-Dostatek volného ?asu a dobrý p?ístup k Internetu
-S p?ihláškou p?iložené již napsané povídky, práce, eseje aj. (nejen na téma fantasy)
-Znalost (p?ípadn? i ú?et) OSI server? vítána

http://www.undiscoveredland.cz/files/prihlaska_...

4. jednoho externí ?lena teamu pro správu našich stránek, který by p?ipravoval jejich nové funkce, spravoval by a vylepšoval jejich p?vodní kód.

-Minimální v?k 16 let
-Pr?m?rná znalost Ultimy
-Vynikající znalost validního XHTML 1.1/CSS 2.1 a PHP 5 /MySQL 5
-Dostatek volného ?asu a dobrý p?ístup k Internetu
-S p?ihláškou p?iložené již napsané povídky, práce, eseje aj. (nejen na téma fantasy)
-S p?ihláškou p?iložené již napsané nebo spravované weby, pop?. grafiku (nejen na téma fantasy)
-Grafické nadání a práce s databázemi PostreSQL vítána

http://www.undiscoveredland.cz/files/prihlaska_...

---

P?ihlášky m?žete posílat na adresu admin@undiscoveredland.cz nejpozd?ji do pond?lí 31.12. 2007, kdy prob?hne vyhodnocení. Zárove? budou osloveni všichni zájemci, jež svou p?ihlášku zaslali v mezidobí. P?ed odesláním se p?esv?d?te, jestli jste vyplnili opravdu všechno a nechybí žádný z nutných údaj?. Neplatné nebo neúplné p?ihlášky budeme muset odmítnout. Pokud znáte n?koho, kdo by výše uvedeným podmínkám vyhovoval a m?l by o podobou funkci zájem, pošlete mu prosím odkaz této stránky. Další informace rádi sd?líme na výše uvedené adrese nebo v Diskusním fóru.
Odchod - Viky pond?lí, 3. prosince 2007, 19:26
Vážení hrá?i,

nakonec p?išla ?ada na m?, abych ?ekl svá sbohem. Dva a ?tvrt roku jsem na tomto serveru d?lal questa?e. Zam??oval jsem se na RP questy a PvP turnaje ve snaze zpest?it Vám hru a doufám, že jsem po sob? zanechal vzpomínky na dobrou zábavu, protože to byl m?j zám?r.

M?j ochod z realiza?ního týmu je zp?soben, jak to v?tšinou bývá, nedostatkem ?asu. Sou?asn? ale musím pro úplnost zmínit ur?ité negativní faktory ve h?e, které jsem v minulosti komentoval a nechci je dále rozebírat. Kombinací t?chto dvou d?vod? se mi za?ala práce GM skute?n? jevit jen jako „práce“, což v d?sledcích neprospívá žádné stran?.

Není to ovšem tak, že bych tu celou dobu byl nedobrovoln?, práv? naopak. Bavilo m? vytvá?et zábavu pro Vás, hrá?e, a p?ineslo mi to mnoho zkušeností i dobrého pocitu z pochváleného úsilí. Samoz?ejm? jsem musel dohlížet i na dodržování jak psaných, tak nepsaných pravidel a ?init nepopulární rozhodnutí. Doufám ale, že si spíš než na morální pou?ování vzpomenete na žár nes?etných bitev, tmu v jeskyních pavouk?, ?erné kameny dra?ího chrámu ?i pohodu a dobrou náladu o váno?ních posezeních nebo svatbách.

Rád bych také tímto pod?koval svým koleg?m, kte?í mi vytvá?eli p?íjemné a inspirativní prost?edí. Hexerovi za nep?eberné množství nápad? a neúnavnost, se kterou stav?l dungeony jako mistr architekt. Thrawnovi za pomoc a podporu v mnoha sm?rech, která ?asto nevid?na posunovala kvalitu mých quest? výš. Umarthovi za p?ímo lví výkon p?i skriptování – nejen za implementace všeho možného a opravy chyb, ale i za jeho geniální dungeon systém, Felucca artefakty a v neposlední ?ad? dobré rady. Odvedl tu takový kus dobré práce, kterým se zapsal do kroniky Undiscovered Landu zlatými písmeny, zatímco ve svém rozlou?ení skromn? píše v množném ?ísle. A samoz?ejm? d?kuji také Vikymu, zakladateli, provozovateli, neviditelné a neúnavné síle držící toto všechno pohromad? a v chodu. Zde snad není ani pot?eba psát n?co více, protože celý Undiscovered Land i Vaše zážitky v sob? nesou jeho úsilí. Zvláštní pod?kování pat?í bývalým GM Mauricovi a Illeanovi, kte?í zde p?ed t?emi roky po?ádali rozmanité questy a práv? od nich jsem se kdysi nau?il to, co umím.

Nakonec mám pro Vás ješt? záv?re?nou ?ást a epilog ke Vzestupu Nokribana, Pána démon? v Quest Boardu.

P?eji Vám všem mnoho zábavy ve h?e a pohodu p?i hraní, protože to je to nejd?ležit?jší.

S pozdravem
GM Ragupki
Odchod - Viky ?tvrtek, 29. listopadu 2007, 23:18
Vážení hrá?i,

jako Umarth už tu vystupuji tém?? dva roky. Za tuto dobu se nám poda?ilo p?ejít na novou verzi emulátoru RunUO a zavést datadisky SE a ML. Povedlo se nám vytvo?it mnoho nových skript? a upravit velké množství t?ch stávajících, to jak doufám všem zkvalitnilo a zp?íjemnilo hru.

Poslední dobou bohužel zjiš?uji, že se mi nedostává ?as na práci na školních projektech. A obecn? prakticky nic nestíhám v?as. Proto jsem se rozhodl omezit ?innosti, které spadají do mého "volného" ?asu. A tak se dostalo i na Ultimu. Odstupuji tedy z funkce GM a skripta?e na tomto serveru.

Vikyho jsem požádal o odblokování mého hrá?ského ú?tu a tak se možná s t?mi aktivními z vás budu dál ob?as setkávat ve h?e. Podobn? jako Thrawn z?stávám i já v záloze a budu dál opravovat akutní chyby dokud se za m? nenalezne náhrada. Ne?ekejte ode m? ale zavád?ní dalších novinek nebo úpravy skript?, které p?ímo neohrožují stabilitu nebo hratelnost. S mojí GM postavou se ve h?e už asi nesetkáte, vyjma p?ípad? kdy se bude jednat o n?jakou nezbytnou nutnost, pop?. zau?ování nových ?len? týmu.

P?eji všem co nejlepší zážitky ve h?e i mimo ni a doufám, že na m? a moji práci budete vzpomínat v dobrém.

GM Umarth
Odchod - Viky ned?le, 18. listopadu 2007, 19:52
Vážení hrá?i,

po roce aktivní služby zasv?cené Vám hrá??m, ostatním ?len?m realiza?ního týmu serveru a celému serveru Undiscovered Land v?bec m? blížící se maturita nutí k tomu, v?novat více svého ?asu p?ípravám a studiu. Vzhledem k této situaci jsem nucen plánovan? odstoupit z postu Game Mastera.

B?hem uplynulého doby jsem pro vás p?ipravil ?adu quest? a event?, zam??ených v?tšinou na ty z vás, jimž pojem RolePlaying není cizí. Bohužel k uskute?n?ní mého hlavního cíle nedošlo. Ve spolupráci se Seerem Ragupkim jsme se chystali rozvést d?j jeho "Nokribanovských" quest? a vy?lenit dv? frakce - Pontriovce a Nokribanovce. Bohužel vzhledem k nedávným problém?m se stabilitou serveru a malým po?tem p?ipojených hrá?? na realizaci tohoto projektu nikdy nedošlo.

Nyní p?ede mnou stojí vyšší cíl - úsp?šn? projít zkouškou ohn?m v podob? maturity a složit p?ijímací zkoušky na VŠ. Protože však i p?i takovéto zát?ži budu pot?ebovat ob?asné odreagování, poprosil jsem Vikyho o odblokování mého p?vodního hrá?ského ú?tu. Zárove? jsem vzhledem k aktuální situaci v RT svolil k tomu, z?stat i nadále jako GM "v záloze", a to minimáln? do doby, než budou p?ijati a ?ádn? zaškoleni noví ?lenové RT. V souvislosti s tímto byla u?in?na opat?ení, aby nemohlo dojít k na??ení podpory sebe ?i jiných hrá?? a a? pro n? v pozitivním ?i negativním slova smyslu. Jak hrá? jsem samoz?ejm? povinen ?ídit se pravidly serveru, stejn? jako každý jiný ?lov?k, který zde má herní ú?et. Rád bych ješt? dodal, že od po?átku prosince bude má aktivita spíše sporadická.

P?eji vám, hrá??m, i nadále co nejp?íjemn?jší zážitky p?i hraní. Svým koleg?m z RT bych cht?l pop?át hlavn? pevné nervy (všichni víme, že je to ob?as pot?eba) a celému serveru Undiscovered Land mnoho dalších úsp?šných let.

Live long and prosper
GM Thrawn
Nový datadisk - Viky úterý, 13. listopadu 2007, 14:10
Vážení hrá?i,

dnes ve 21 hodin dojde k plánované odstávce serveru a nasazení dlouho o?ekávaného datadisku Mondain´s legacy. Navazujeme tak na každoro?ní tradici, kdy na serveru probíhají velké zm?ny ve všech dosavadních systémech. O své ú?ty, postavy i majetek se samoz?ejm? nemusíte bát, vše prob?hne bez ztráty p?edchozích dat (výjimku m?že tvo?it n?kolik specifických p?edm?t? z období testování, které se Vám ale nem?ly dostat do rukou).

A?koliv bylo nasazení možné již p?ed n?kolika m?síci, cht?li jsme v?novat maximální pozornost testování, jehož se zú?astnila i ?ada z Vás. Tímto všem d?kujeme, poda?ilo se odstranit velké množství chyb a bylo možné za?lenit ?adu systém? a jejich rozší?ení, které ani p?vodn? nebyly v plánu. Abyste si hru se vším všudy pln? vychutnali, musíte mít nainstalovanou Ultimu se stejnojmenným názvem a klienta aktualizovaného na poslední možnou verzi (v této chvíli 6.0.4.0). V p?ípad? starších verzí m?že docházet k nesprávnému zobrazování nové grafiky, ojedin?le také k pád?m hry na Vaší stran?.

Nový datadisk p?ináší rozší?ení p?vodních map Trammel a Felucca o sv?t Elf?, jejich nová m?sta a jeskyn?. Sou?ástí je také p?epracovaný systém statických quest?, který p?ináší ?adu nových úkol? pro nové, ale i ost?ílené hrá?e. Každý má také možnost zvolit si, zda bude ?lov?k nebo elfem. Toho lze docílit nejenom vytvo?ením nové postavy, kterých m?žete mít nyní na herním ú?tu až sedm, ale i transformací již existujících pomocí speciálního úkolu. Bližší informace se dozvíte v naší encyklopedii, kde je úkol?m v?nována speciální sekce. Jak my, tak i ostatní hrá?i budou mít radost, pokud nám pom?žete informace v ní rozši?ovat. Není k tomu nutná ani registrace.

http://uland.spideyx.net/index.php/Questy
http://uland.spideyx.net/index.php/Spellweaving

T?šit se m?žete také na Community Collections, Perless System, kouzlo Spellweaving, mnoho novinek pro crafty, další ?adu monster, NPC (p?esahující po?et 800) ?i užite?né p?edm?ty, kterých je nyní více jak 3000. Podrobn?jší informace o zm?nách a úpravách m?žete najít pod odkazem níže. Ten bude v následujících dnech a týdnech pr?b?žn? aktualizován.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...

Je nám jasné, že se v ostrém nasazení nevyvarujeme ?ady chyb a dalších problém? mezi n?ž pat?í i možná nestabilita serveru. Jsme p?ipraveni je rychle a flexibiln? opravovat, jak nám budou z Vaší strany nahlašovány do p?íslušné sekce Diskusního fóra níže. Žádáme Vás o co nejpodrobn?jší popis daného problému a dodržení základního pravidla jedno téma – jedna chyba. Již nyní víme o ?ad? v?cí, které nefungují tak, jak mají, ale nejedná se o žádné kritické problémy, a proto m?žeme datadisk na produk?ním serveru spustit. Pokud bychom však i nadále testovali a zkoušeli vše možné, nedo?kali byste se elf? nejspíš nikdy nebo až za hodn? dlouhou dobu, která by nebyla p?íjemná nikomu.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewforum...

I nadále chystáme ?adu novinek a víme, že stále je co dohán?t. N?které aktuální systémy nejsou zcela totožné s OSI a my je budeme i nadále up?es?ovat. Jist? bude zanedlouho testovací server oplývat novými funkcemi, ?ekajícími jen na to, až je n?kdo vyzkouší a podá o tom zprávu se zp?tnou vazbou pro ostatní.

V této chvíli je ale za námi další velká etapa, jejíž p?íprava trvala ?adu m?síc? a na níž se podílel celý tým serveru. Vše jsme d?lali pro Vás hrá?e a v??íme, že Vás hra bude bavit o to více. To je totiž to nejv?tší ocen?ní, jež nám za naši snahu m?žete dát.
Souhrn novinek - Viky úterý, 28. srpna 2007, 15:54
Vážení hrá?i,

s koncem prázdnin byl op?t spušt?n testovací server s podporou datadisku Mondain´s Lagacy (ML). Poté, co bude celá implementace shledána jako stabilní, prob?hne její za?len?ní do již existujícího sv?ta. Zájemci o testování se mohou dozv?d?t další informace pod následujícím odkazem. Hlášení chyb a jiných potíží je pro nás velmi cenné. Pouze dopl?uji, že nov? založené postavy mají k dispozici ?adu již vytrénovaných dovedností a bohaté vybavení do za?átku.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...

Následujícím krokem bude podpora nového 3D klienta ze zatím nejnov?jšího datadisku Kingdom Reborn (KR), který prozatím k hraní na našem serveru nelze. O dalším postupu vás budeme pr?b?žn? informovat.

Protože na Diskusní fórum úto?í roboti a zneužívají automatické registrace p?i zakládání ú?t?, byla do?asn? pozastavena. Každý, kdo má o ú?et zájem ho m?že bez obav založit stejným zp?sobem jako d?íve, aktivní však bude až po následném schválení. Je tedy d?ležité, aby uvedené údaje byly pravdivé. Ú?ty s informacemi smyšlenými nebo pochybného p?vodu založeny nebudou.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Zkoušeli jste už hrát backgammon a online bingo na našem novém webu s hazardními hrami? Hry bingo, online blackjack i on line caribbean stud poker jsou k dispozici v moderním designu.

Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.