Výpadek - Viky ned?le, 13. února 2005, 16:17
Vážení hrá?i,
omlouváme za výpadek serveru zp?sobený špatnou správou pam??i opera?ního systému. Z tohoto d?vodu se také nepoda?ila uložit poslední záloha v 15 hodin. Proto jsme použili poslední funk?ní z 14:04. Nyní je jíž vše v po?ádku. Za p?ípadné komplikace se omlouváme.
Rozlou?ení s Mauricem - Viky sobota, 12. února 2005, 17:35
Vážení hrá?i,
dnešním dnem odchází ze serveru Kanclé? Mauric, který zde po dobu n?kolika m?síc? po?ádal questy, turnaje a další akce. V??ím, že jeho pobyt zde byl p?ínosem, stejn? jako, že se co nejd?íve poda?í sehnat odpovídající náhradu. Tímto také oznamuji, že pro Kanclé?e Ignuse kon?í zkušební období a stává se plnohodnotným ?lenem teamu.

Dále následuje Mauricovo rozlou?ení.

Mlhy se rozprost?ely a v hluboké temnot? zazá?ily tisíce svící. Jedny slabé, jejichž plamen už jen mžiká a další, silné, zá?ící jako lampy. Uprost?ed stojí st?l a na n?m stará šachovnice s kovovými figurkami, na nichž si ?as již vybral svou da?. Pod nánosy rzi je t?žko znatelné kdo je bílý a kdo ?erný. U stolu sedí dv? postavy. Bezzubý sta?ec a mladá dívka. Oba zamyšlen? pozorují šachovnici. Tu sta?ec pozvedne svou hubenou rozklepanou ruku a pomalu posouvá p?šcem a rozhrnuje prach na ni usazený.

Je sychravý podzimní den a v?tšina m?š?an? se skrývá p?ed chmurným po?asím ve svých domech. Jen tu a tam n?kdo p?eb?hne ulici ve snaze nezmoknout. I v malém domku, na okraji m?sta za oknem lze spat?it sv?tlo, není odtud však slyšet ani hlásku. D?m je tichý, jen vítr ob?as zahu?í v chladném komín?. Uvnit? je skromný st?l a ru?n? ?ezaná židle. V rohu místnosti stojí slam?ná postel a na ní leží starý muž. Jeho o?i se upírají ke stropu a je v nich znát bolest. Leží sám a jediným spole?níkem mu je mu onen vítr profukující pod prasklou okenicí. Nikdo vlastn? neví kdo byl. Není nikdo kdo by p?išel v jeho posledních chvílích. Muž?v dech se zachv?l a do o?í mu stoupla slza. Každý moment jeho života se mu vrací a promítá se mu p?ed zrakem. Každá bolest znovu bodne ve srdci a radost vykouzlí na mužov? tvá?i slabý úsm?v. Každá láska mladicky zazá?í v jeho o?ích navzdory všem lét?m a každá nenávist znovu ztvrdí jeho letitou tvá?. Náhle se muži zachv?jí rty a do temnoty se ozve chraptivé ,,pro?“. Tu však znovu zavane vítr a zá?e svíce pohasne.
Šach, ?ekne s úsm?vem bezzubí muž a obrátí své o?i k dívce, která upírá sv?j zrak do tmy daleko za svícemi. Chvíli nastane ticho a teprve pak se dívka znovu oto?í ke starci a beze slova uchopí figurku krále.

Lidé ?íkají, že zde Bohové byli aeony p?ed stvo?ením vesmíru, že to oni zažehli první jiskru. Mýlí se. To lidská víra je stvo?ila a dala jim jejich sílu a schopnosti. Co však dále dostali od lidí byla jejich vlastní nedokonalost. Nedokonalost, jež d?íve ?i pozd?ji vedla k jejich záhub?.

M?sí?ní zá? zalila jezero a odhalila postavu ženy stojící až po pás ve vod?. Její t?lo bylo zoceleno v boji a tvá? byla p?esto tak p?ekrásná, že nikoho nenechala chladným. Ani Bohové nez?stali ušet?eni kouzlu, jenž z této ženy vyza?ovalo. Sám B?h války, Sitrom mu propadl a vt?len do postavy mladého muže jí navštívil. Té noci se stalo n?co co ostatní Bohové zavrhli, bylo po?ato dít?, jež nikdy nem?lo žít. Dny však plynuly a Viconia nepovšimnuta nosila Sitromovo dít? pod srdcem. Až pak, jednou p?i cest? nap?í? zemí se zpoza hlubokého houští vyno?il šíp, jenž Viconii proklál srdce. Byla to smrtelná rána a Viconia v?d?la že její ?as nadešel, tu se však zem náhle ot?ásla a nebe potemn?lo. To Sitrom, vidouc osud své milované, nedokázal zastavit nával hn?vu a zasáhl svou Božskou mocí. Zlatavá zá? zalila t?lo Viconie a navrátila jí ztracený dech. Bohové však vid?li co Sitrom u?inil a zasáhli.

Kolem zá?í tisíce hv?zd velkých jako špendlíkové hlavi?ky. Tu se však ponáhlu vše potemní a z temnot se ozvou tisíce hlas? spojených v jeden výk?ik. ,,Pro? jsi to ud?lal?“. Mezi hv?zdami stojí postava muže v kápi upletené z temnoty a upírá zrak ku hv?zdám ,,Aby byl sv?t lepší“ zazní tichá odpov??. ,,Porušil jsi ?ád a zneužil své moci“ odpoví hv?zdy. ,,Na? je ?ád v krutovlád?, na? je má moc, když jí nemohu užít k ochran? lidí?“ K?i?í muž a odpov?dí mu je jen ticho trvající celou v??nost. Kolem se rodí nové sv?ty a staré zanikají. Hv?zdy však jen ml?í. Až teprve pak, po staletích se znovu ozve jejich hlas. ,,Porušil jsi ?ád. Ud?lal jsi chybu a za ní budeš zatracen“. Muž jen up?e o?i k hv?zdám a klidným hlasem odpoví ,,Staniž se“. A tu náhle jedna z hv?zd explodovala v mocný plamen, jenž na krátkou chvíli zazá?il nad stovkami sv?t?.
Mlhy se rozprost?eli a v hluboké temnot? zazá?ily tisíce svící. Uprost?ed stojí st?l a na n?m šachovnice. Pod nánosy rzi však není poznat kdo je ?erný a kdo bílý.

A nyní pár slov k záv?ru. Jak již mnozí z vás v?dí, odcházím. D?vod? je pro to mnoho a byl bych nerad, kdyby m?j odchod komukoliv zkazil pot?šení ze hry. Undiscovered Land je skv?lý server a vždy na n?j budu vzpomínat v dobrém. S mnohými z Vás se jist? ješt? setkáme. Kdoví kdy se naše cesty zase prolnou. Do té doby vám všem p?eji hodn? št?stí v život? a to jak v tom Ultimáckém tak i reálném.

Kanclé? Mauric
Nový Razor - Viky ?tvrtek, 10. února 2005, 21:51
Vážení hrá?i,
novou verzi makrovacího programu Razor beta 22 naleznete jako obvykle v rubrice Download. Tentokrát je krom oprav n?kterých chyb p?idána i experimentální podpora editace videí ze hry.
Výpadky stránek - Viky pátek, 4. února 2005, 15:51
Vážení hrá?i,
omlouváme se za v?erejší odpolední výpadek webu. Poskytovatel p?esunoval stránky na nový server a než jsme to sta?ili oznámit, už se k nim nedalo p?ipojit. Serveru ani statusu se toto nijak netklo. V pr?b?hu víkendu prob?hne výpadek databáze a pošty, proto nebudou p?ístupné n?které sekce a Diskusní fórum.

V rubrice Download je ke stažení nová verze programu Razor beta 21, která opravuje chyby dvou p?edchozích verzí.
Nový Razor - Viky st?eda, 2. února 2005, 15:54
Vážení hrá?i,
mnozí ješte ani nesta?ili nainstalovat Razor beta 19 a už je tu beta 20 opravující n?kolik chyb p?edchozí verze a p?idávající podporu vyšších rozlišení, než je 800x600. Stahovat m?žete ze sekce Download.
Aktualizace stránek - Viky úterý, 1. února 2005, 10:18
Vážení hrá?i,
došlo k n?kolika zm?nám v rubrikách Úvodem, Status, Pravidla, Download, Jak za?ít? a FAQ. Další zm?ny budou následovat.

V rubrice Download naleznete nejnov?jší verzi makrovacího programu Razor beta 19 s podporou SE a zdrojové kódy jádra emulátoru s našimi úpravami.

Ješt? jednou p?ipomínám, že dnes v 18 hodin dojde ke spušt?ní frak?ních boj? na map? Felucca. Všichni frak?ní velitelé vyzývají ke vstupu do svých vojsk a slibují nehynoucí slávu a bohatství pro své regimenty! Nenechte si tuto p?íležitost ujít, jedná se o první opravdové frak?ní války na ?eském serveru!
P?echod na RunUO 1.0.0 - Viky pond?lí, 31. ledna 2005, 16:24
Vážení hrá?i,
dnes v 18 hodin dojde k další, p?ibližn? hodinové odstávce serveru, tentokrát již za ú?elem aktualizace emulátoru na dosud nejnov?jší verzi 1.0.0 s podporou frakcí, nových úkol?, lepšího statusu serveru a dalších zm?n, které p?ipravili p?vodní auto?i i náš team. Spolu s p?echodem byl upraven následující seznam v?cí, které shrnujeme v bodech:

- Otev?ení mapy Trammel a s ním souvisejících quest?
- Usnadn?ní hry po nové hrá?e díky Young statutu, v?etn? prvního questu a m?sta Heaven
- Zvýšení po?tu postav na ú?tu z p?vodních t?í na p?t
- Zboží u obchodník? stoupá a klesá podle zájmu kupujících
- Mág nyní prodává i zboží pro nekromanty
- P?ipojení a odpojení hrá?e ve h?e se již nezobrazuje
- Odstran?ní post? pro zmenšování zv??e, dále tak bude možné ?init pouze díky lektvar?m
- Odstran?ní všech, dosud nepoužitých Soul stone
- Ve?ejný chat byl p?epnut na regionální
- Šachovnice se p?esouvá z mapy Felucca do mapy Trammel
- Do?asn? je vypnut Challenge, momentáln? se p?episuje a p?ipravuje ?ada novinek

Frak?ní války na map? Felucca budou spušt?ny zítra 1.2. 2005 v 18 hodin. Do té doby mají všichni možnost se p?esunout do zrcadlov? stejného Trammelu.

Aktualizace t?chto stránek v?etn? podrobného popisu frakcí prob?hne b?hem n?kolika dní, do té doby naleznete neupravenou verzi dokumentu zde - http://www.undiscoveredland.cz/temp/frakce.htm

Spolu s p?echodem dochází ke zm?nám ve dvou pravidlech na následující zn?ní platné od zít?ka:

4. Každý ?lov?k m?že vlastnit jeden herní ú?et a na n?m maximáln? p?t postav. Zakládání dalších ú?t? není povoleno, stejn? jako jejich p?j?ovaní. Jména postav musí být RP (RolePlay). Za?ínat mají velkým písmenem a nesmí jít o žádné zkratky. Znaky jako jsou te?ky, ?árky, vyk?i?níky jsou nep?ípustné. P?i nedodržení tohoto pravidla se vystavujete okamžitému mazání ú?tu nebo postavy.

5. K p?ipojení používejte vždy nejnov?jší verzi klienta (aktuální verze k 1.2. 2005 je 4.0.7b). Tolerované jsou verze 4.0.7a a vyšší. Vyzkoušet m?žete i alternativního klienta Kirros, toho však k ostrému hraní nedoporu?ujeme.

Bohužel nebylo v naších silách zachovat tyto t?i questovní p?edm?ty: Zoogi Fungus, Bag of Sending a Barcelet of Binding. Jejich op?tovné získání je možné za stejných podmínek, jako když jste o n? usilovali poprvé, tj. ve stejných questech. Je také možné, že vlastníte n?který z p?edm?t?, který byl postavám prop?j?en v rámci moderovaného questu a který m?l být vrácen. Takové budou mazány automaticky.
Odstávka serveru - Viky pond?lí, 31. ledna 2005, 14:20
Vážení hrá?i,
dnes v 15 hodin prob?hne plánovaná odstávka serveru v délce p?ibližn? 30 minut, p?i které bude aktualizován software na serveru.

Zárove? se od 1. února 2005 m?ní pravidlo ?. 5 a to na následující zn?ní:

K p?ipojení používejte vždy nejnov?jší verzi klienta (aktuální verze k 1.2. 2005 je 4.0.7b). Tolerované jsou verze 4.0.7a a vyšší. Vyzkoušet m?žete i alternativního klienta Kirros, toho však k ostrému hraní nedoporu?ujeme.

Proto všichni aktualizujte své klienty na nejnižší povolenou verzi. Hrá?i, kte?í nebudou spl?ovat toto kritérium budou uv?zn?ni do doby, dokud si hru neaktualizují.
Soul stone - Viky st?eda, 26. ledna 2005, 20:07
Vážení hrá?i,
ti z vás, kte?í vlastní magický Soul stone a ješt? ho nepoužili mají možnost do 31. ledna 2005 požádat o snížení jedné libovolné dovednosti jakékoliv hodnoty na 0, tedy zapomenout ji. Toto se vztahuje pouze na postavy, které jsou na stejném ú?tu jako ta, ke které byl kámen p?ipoután svou mocí a pouze za p?edpokladu, že tato postava v záp?tí Soul stone použije a p?edá dovednost té, u níž byla p?edtím n?které jiná smazána. Nelze si nechat snížit dovedností více nebo jen na ur?itou hodnotu. Ti, kte?í Soul stone do konce tohoto m?síce nepoužijí o n?j bez náhrady p?ijdou. Snižování dovedností provádí pouze Kanclé? Mauric, kterého m?žete požádat ve p?ímo ve h?e.
RunUO 1.0.0 - Viky sobota, 22. ledna 2005, 11:08
Vážení hrá?i,
s radostí Vám oznamujeme, že nová verze emulátoru RunUO 1.0.0 vyšla podle plánu v dnešních ranních hodinách, realiza?ní team ji má k dispozici a usilovn? provádí testování a modifikaci skript? k obrazu serveru. O dalších postupech Vás budeme pr?b?žn? informovat. Pokud nenastanou žádné komplikace, budete si moci vychutnat datadisk Samurai Empire a bojové Frakce již velmi brzy.

Kompletní seznam zm?n oproti p?echozí verzi naleznete zde - http://www.undiscoveredland.cz/files/change_100...

Update 23:00

Po náro?ném dni plném testování p?inášíme další konkrétní informace o postupu p?i implementaci nové verze emulátoru na server:

Ve frakcích nebyl dosud nalezen žádný problém, a proto nebude jejich spušt?ní na serveru odkládáno. Ihned po jejich nahrání budou k dispozici všechny ?ty?i bojové frakce a celá Felucca k ovládnutí! Ti, kte?í se frak?ních boj? nebudou chtít ú?astnit se mohou p?esunout do zrcadlov? tém?? stejného sv?ta jménem Trammel, kde budou moci žít poklidn? dál. Budou tak poprvé v ?echách použity oba sv?ty.

Pro názorné informace bude zprovozn?n stabilní a podrobný status veškerého d?ní na serveru, v?etn? graf?, aktualizovaný každou hodinu. Kdokoliv se bude moci p?esv?d?it, jaká m?sta byla zajata, jak jsou na tom ostatní z dovednostmi a kolik hrá?? bylo v daném období p?ihlášeno.

Zaveden bude i tzv. Young status pro za?ínající hrá?e, který umož?uje strávit po?áte?ní dny ve m?st? zvaném Heaven a p?ipravuje další výhody usnad?ující nová?k?m p?íchod. ?eká na Vás i n?kolik p?kných quest?. Na své si p?ijdou i noví nekromanti, kte?í si budou moci vyzkoušet své schopnosti a dovednosti ve m?st? Umbra p?i speciální tréninkové misi. Dále se již nové postavy budou objevovat v r?zných m?stech, nejenom v Britain, jak bylo doposud špatným zvykem.

Jedinou, ne p?íliš dobrou zprávou je datadisk Samurai Empire. A?koliv je tém?? p?ipravena mapa a v?tšina z p?edm?t?, vývojový tým dosud nedokon?il podstatné systémy boje mezi Samuraji a Ninjy a tak nelze postavy optimáln? využívat. Zaveden není ani vylepšený zp?sob stav?ní dom? a lepší správa gild. Proto jsme se rozhodli tento p?ídavek nechat neaktivní do doby, dokud nebude pln? funk?ní a k dispozici. V aktuálním stádiu by byl spíše na obtíž než k užitku.

Doufáme, že Vás tyto informace navnadily a snažíme se ze všech sil, aby jste si vše mohli co nejd?íve vyzkoušet v praxi.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.