Aktualizace klienta - Viky ?tvrtek, 21. ?ervna 2007, 22:29
Vážení hrá?i,
ve st?edu 27.6. 2007 v 18 hodin dojde k aktualizaci klientských dat na serveru na nejnov?jší verzi 6.0.1.4. Ve stejný den vstupuje v platnost aktualizované pravidlo o minimální verzi klienta na vaší stran? a všechny starší verze ?ady 5.x p?estanou být podporovány.

Úpravy bude provázet p?ibližn? hodinová odstávka b?hem níž budete mít možnost také p?ejít. Upozor?ujeme však, že velikost aktualizací m?že p?esáhnout 100 MB a na pomalejších linkách trvá obzvlášt? dlouho. Pokud jsou originální datové soubory Ultimy ve vašem po?íta?i jakkoliv upraveny, k úsp?šné aktualizaci pravd?podobn? nedojde a bude celou nutné hru znovu nainstalovat.
Šestá ?ada klienta - Viky úterý, 1. kv?tna 2007, 21:00
Vážení hrá?i,
ve spojitosti s novou verzí klienta 6.0.0 p?esahující 50 MB vám v této chvíli nedoporu?ujeme aktualizace. Došlo zde k n?kolika významným zm?nám mezi n?ž pat?í avizované vy?azení 3D herního rozhraní a také úpravy mapy ve spojitosti s m?stem Heaven pro za?ínající hrá?e a n?kolika dungeony. V následujících týdnech budou také nutné zm?ny na stran? serveru, o nichž budete dop?edu informováni. Aktualizaci v této chvíli analyzujeme a jen co bude její použití vhodné, budeme vás dále informovat. Z?sta?te tedy prozatím u bezproblémové verze 5.0.9.1.
Nové datadisky - Viky ned?le, 1. dubna 2007, 16:45
Vážení hrá?i,
spolu s informacemi o novém datadisku Ultimy s názvem Kingdom Reborn (KR) a kompletn? novou grafikou bylo oznámeno, že již dále nebude podporován 3D klient. Jeho platnost kon?í k 11. dubnu 2007. Berte prosím tuto informaci na v?domí. Tento datadisk nebude p?idávat nové lokality, p?edm?ty, monstra ?i systémy, bude se jednat pouze o kompletní zm?nu vzhledu klienta dostupnou b?hem jara 2007.

Další informace o datadisku v?etn? obrázk? ze hry se m?žete dozv?d?t na následujících odkazech:

http://www.uo.com/uokr/UOKR/uokr_faq.shtml
http://www.uoherald.com/kingdomreborn/

Již na léto je ohlášen i další datadisk postavený na grafice KR s názvem Stygian Abyss (SA), jež byl vydán jako p?vodní Ultima již v roce 1992. T?šit se m?žete na novou rasu, dungeon a další p?ipravované novinky, které dosud nebyly zve?ejn?ny. Rasa, která rozší?í sou?asnou nabídku lidí a elf? budou gargoyly (chrli?i).
Zm?ny v programech - Viky ned?le, 1. dubna 2007, 16:44
Vážení hrá?i,
v rubrice Download si m?žete stáhnout náhradu za již nefungující aplikaci UO Gateway, která se dnešním dnem stává nepodporovanou a p?vodní pomalé a problematické ConnectUO s názvem ConnectUO Desktop. Jedná se o malý a rychlý program, jehož seznam server? se aktualizuje každých 30 minut, umož?uje odstranit šifrování klienta, podporuje spolupráci s Razorem a lze si v n?m vybrat oblíbené servery, aniž by bylo nutné m?nit p?ihlašovací soubor Ultimy. Aktuáln? se stále vyvíjí ale poslední verze je již natolik stabilní, aby byl bez obav používán.

Protože je sou?ástí ConnectUO i hlasování a podrobné statistiky, prosíme všechny hrá?e, aby nám pomohli v propagaci serveru a jednou týdn? nám dali sv?j hlas. Zárove? bych cht?l poprosit, aby nikdo p?i hlasování nevyužíval dynamických IP adres a po?íta?? ve škole ?i v hernách, ale aby každý volil pouze jednou a za sebe.

Aktualizován byl také Balí?ek pro p?ipojení, kterému nyní ne?iní odstranit šifrování z klienta verze 5.0.6.5 a vyšší.
Pražský sraz - Viky úterý, 20. února 2007, 23:09
Vážení hrá?i,
v Diskusním fóru naleznete další doprovodné informace o nadcházejícím pražském srazu. Prosím všechny p?ihlášené, aby si je p?e?etli a pop?. up?esnili po?ty osob, které s nimi jedou. Stále je možné se hlásit!

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Zm?na pravidel - Viky úterý, 6. února 2007, 18:07
Vážení hrá?i,
s platností k sobot? 10.2. 2007 se m?ní obsah pravidla ?. 5. Minimální verze klienta pro hraní na našem serveru je nyní 5.0.7.2. Do té doby žádáme všechny, aby povýšili minimáln? na ni a do budoucna pravideln? aktualizovali vždy na nejnov?jší dostupné verze. D?vodem je ?asto nová grafika a další prvky, které na serveru b?žn? a bez dalšího p?edchozího upozorn?ní používáme.
Pražský sraz - Viky sobota, 3. února 2007, 20:49
Vážení hrá?i,
24. února 2007 se od 14 hodin se uskute?ní dlouho o?ekávaný pražský sraz serveru Undiscovered Land. Bližší informace, možnost p?ihlášení a diskusi k tématu naleznete ve fóru. Využít k tomu m?žete odkaz níže. T?šíme se na Vás!

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Undiscovered Land Wiki - Viky úterý, 23. ledna 2007, 20:44
Vážení hrá?i,
na následujících stránkách m?žete najít stále se rozši?ující portál informací na bázi wiki se zajímavými návody, informacemi a popisy systém? fungujících na našem serveru. Mnoho uvedeného se dá samoz?ejm? snadno vztáhnout i na originální OSI servery, ze kterých vychází naše koncepce. Tvorbou ?lánk? m?žete sami p?ispívat stejn? tak lze i bez registrace upravovat stávající údaje a diskutovat o zve?ejn?ných tématech. Správcem této encyklopedie je Arek Maldazaar, který již nyní p?ipravuje další zajímavosti. Pokud máte zájem a chu?, pomozte mu! Za poskytnutí úložišt? dat d?kujeme Kanclé?i Thrawnovi.

http://wiki.undiscoveredland.cz
Nové verze program? - Viky ned?le, 14. ledna 2007, 19:40
Vážení hrá?i,
byla vydána nová verze makrovacího programu Razor s po?adovým ?íslem 1.0.5 a aplikace pro snadné spoušt?ní Ultimy s možností p?edvýb?ru serveru ConnectUO beta 6. Stahovat m?žete od nás z rubriky Download.
P?ání - Viky ned?le, 24. prosince 2006, 1:27
Vážení hrá?i,
p?ejeme Vám p?íjemn? prožité svátky a celý následující rok nejenom u Internetu, ale i v osobním život?. V??íme, že se Vám na serveru líbí a ud?láme všechno proto, aby to tak z?stalo i v budoucnu.

Realiza?ní team serveru
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.