Aktualizace skript? - Viky úterý, 28. prosince 2004, 18:47
Vážení hrá?i,
prob?hla úprava n?kterých skript? na základ? vašich post?eh? ze hry.

Vý?et zm?n je následující:

-Hrá?ský obchodník nyní stojí 200gp + 5% z celkové ceny, za kterou prodává zboží. ?ástka se strhává automaticky každých 24 hodin reálného ?as? místo každých 120 minut v p?vodním nastavení.
-Zprávy na výv?sce umíst?né na bankách a dalších místech nyní z?stávají minimáln? týden, než se smažou oproti p?vodním 6 hodinám. Využívejte výv?sku k nabídce a poptávce v?cí i k b?žné diskusi.
-60 vte?in p?ed uložením sv?ta se tato skute?nost automaticky oznámí všem p?ipojeným hrá??m.
-V herním módu Challenge došlo k oprav? otravy jedu i po skon?ení bitvy. Oba hrá?i jsou nyní zbaveni jedové nákazy, než se vrátí zp?t z arény.
P?ání - Viky ?tvrtek, 23. prosince 2004, 18:52
Vážení hrá?i,
p?ejeme vám p?íjemn? prožité svátky a celý následující rok nejenom u Internetu, ale i v reálném život?. Doufáme, že se vám na serveru líbilo a ud?láme všechno proto, aby to tak z?stalo i v budoucnu.

Realiza?ní team serveru
Nový ?len teamu - Viky st?eda, 22. prosince 2004, 17:16
Vážení hrá?i,
do zkušebního období byl p?ijat Kanclé? Ignus alias Ruza. Hlavní náplní jeho práce bude tvorba quest? a samoz?ejm? i pomoc hrá??m jak ve h?e, tak i v Diskusním fóru. P?ejeme mu hodn? štestí.

Dnes také byla provedena aktualizace chatu, v n?mž bylo opraveno n?kolik kosmetických chyb a p?idána nová verze MOTD, která krom? novinek p?ímo ve h?e zobrazuje i základní informace o hrá?ském ú?tu.

Zítra (23.12. 2004) se m?žete t?šit na váno?ní p?ekvapení spojené s questem.
Výpadek serveru - Viky ned?le, 19. prosince 2004, 18:44
Vážení hrá?i,
omlouváme se Vám za výpadek serveru zp?sobený chybou ve skriptu. Nyní pracujeme na jeho znovuspušt?ní.

Update 19:40

Server je již pln? funk?ní, omlováme se za p?ípadné komplikace a d?razn? žádáme hrá?e, aby Soul Stone používali pouze na svých ú?tech uschované v bance, nikomu je nep?j?ovali a pracovali s nimi pouze s klienty 4.0.5a a vyššími. Kameny použijte do 31.12. 2004, poté budou vymazány ze sv?ta. Pokud se bude podobná v?c opakovat, smažeme je ihned bez jakékoliv náhrady a viníka potrestáme.
Respawn sv?ta - Viky ned?le, 12. prosince 2004, 17:58
Vážení hrá?i,
dnes byla provedena kompletní zm?na všech spawn? v našem sv?t?. P?i této p?íležitosti byly p?idány i poslední dva dungeony Exodus a Rock a n?kolik nových monster - Arcane Daemon, Blackthorn Juggernaut, Cursed, Exodus Minion, Exodus Overseer, Gargoyle Destroyer, Gargoyle Enforcer, Gargoyle Enslaved a Moloch, která se práv? v t?chto místech nacházejí. Nyní máme pokryto již více než 98% všech lokalit. V dohledné dob? bude p?idán chyb?jící destardský šampión. T?šit se m?žete i na váno?ní p?ekvapení.

Dnešním dnem také vyhlašujeme výb?rové ?ízení na dva nové ?leny teamu, kte?í by vymýšleli a realizovali malé i rozsáhlé výpravy (questy), turnaje a další akce. P?ihlášky m?žete posílat na mou adresu (admin@undiscoveredland.cz) do 16.1. 2005, kdy prob?hne vyhodnocení.

Vstupní podmínky:

-Minimální v?k 18 let
-Dobrá znalost Ultimy, emulátoru RunUO na bázi p?íkaz? a práce s programem The Box
-Literární nadání a schopnost tvorby gramaticky bezchybných a poutavých p?íb?h?
-S p?ihláškou p?iložené již napsané povídky, práce, eseje aj. (nejen na téma fantasy)
-Dostatek volného ?asu a dobrý p?ístup k Internetu
-Znalost C# nebo VB.NET vítána

P?ihláška je k dispozici zde – http://www.undiscoveredland.cz/files/prihlaska_...
Další informace na adrese admin@undiscoveredland.cz nebo v Diskusním fóru.
Nová quest - Viky pátek, 10. prosince 2004, 22:52
Vážení hrá?i,
zítra zapo?ne velký víkendový quest. Bližší informace se dozvíte v pr?b?hu dne od m?stských vyvoláva??.

D?kujeme Tirionovi Eldamarovi za finan?ní p?íspevek serveru.
Champion spawny - Viky sobota, 4. prosince 2004, 13:58
Vážení hrá?i,
došlo k oprav? všech champion spawn? na mapách Felluca a Ilshenar. Nyní je na každém míst? pouze jeden spawn a k n?mu p?íslušný po?et monster.
P?ísp?vky - Viky pátek, 3. prosince 2004, 16:33
Vážení hrá?i,
prost?ednictvím této zprávy bychom Vás cht?li požádat o pomoc p?i pokra?ování vývoje našeho serveru. Jak jste si jist? všimli, tyto stránky mají ?asté výpadky a ani s webovým statusem to není nijak v?bec slavné, což odrazuje Vás i další potencionální hrá?e. Rádi bychom p?ešli na placenou verzi hostingu stránek s garancí dostupnosti. V plánu máme i prostor pro prezentaci gild, mailové schránky pro hrá?e a další nápady. Další investice bude pot?ebovat i server. Dosluhují nám pevné disky a hrozí, že by mohlo dojít k jejich poškození. Bohužel nemáme dostate?né finan?ní prost?edky, aby jsme pot?ebné v?ci zakoupili, a proto se na Vás obracíme s prosbou o dobrovolný p?ísp?vek na chod tohoto projektu. Podrobn?jší informace naleznete v sekci Dary, kde je popsán i zp?sob, jak p?ípadný p?ísp?vek poslat. Pom?že nám jakákoliv ?ástka. Všem p?edem d?kujeme. Na záv?r p?ikládáme i výpis v?ci s cenami, které jsou momentáln? aktuální.

Cena za p?lro?ní hosting stránek – 714 K? (ro?ní 1428 K?)

S-ATA RAID ?adi? ADAPTEC AAR-1210SA kit - 2105 K?
http://www.alzasoft.cz/DetailPage.asp?DPG=44037

2x HDD SEAGATE Barracuda 7200.7 PLUS 80GB, S-ATA, 8MB cache, 7200ot - 2164 K?
http://www.alzasoft.cz/DetailPage.asp?DPG=49601

2x Vým?nný ráme?ek Vipower VP-1001LSF (Hotswap, podpora SATA disk?) - 915 K?
http://www.alzasoft.cz/DetailPage.asp?DPG=45192

Naše ?ady opustil Kanclé? Heaven a z nedostatku ?asu také Kanclé? Illeanos, který byl na konci svého zkušebního období. Ob?ma d?kujeme za ob?tavou pomoc a ?as strávený na serveru a p?ejeme jim vše nejlepší do jejich osobního života.
Soul Stone - Viky úterý, 30. listopadu 2004, 19:29
Vážení hrá?i,
ti, kte?í požádali o Soul Stone ho dostanou v pr?b?hu týdne, podle toho, jak budou k dispozici ve h?e s jednou z uvedených postav. Podmínkou pro p?edání kamene je verze klienta 4.0.5a a vyšší. Spolu s ním se totiž nahrají i nové grafické soubory, které jsou pot?ebné pro správnou funkci kamene a dále vám zp?ístupní p?edm?ty a ?ást novinek nového datadisku Samurai Empire. Aktualizaci doporu?ujeme i ostatním, po zavedení podpory SE na serveru bude tato verze minimální povolenou. O dalším vývoji vás budeme dostate?n? dop?edu informovat.
Krátké výpadky - Viky ned?le, 28. listopadu 2004, 18:53
Vážení hrá?i,
omlouváme se za krátké výpadky, které zp?sobily dlouhé lagy nebo ztrátu spojení se serverem. Problém se vyskytl na lince, ke které jsme p?ipojeni. Nyní je již vše v po?ádku.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.