Quest board a Razor - Viky pátek, 2. zá?í 2005, 13:16
Vážení hrá?i,
dnes došlo k aktualizaci Quest boardu a k p?idání p?íb?hu s názvem Vzestup Nokribana, Pána démon? od Ragupkiho. Quest s ním spojený za?ne v nejbližšá dob? a vyvíjet se bude na základ? Vaší ?innosti p?ímo ve h?e.

Dále je v sekci Download k dispozici poslední Razor beta 27.
Diskusní fórum - Viky st?eda, 24. srpna 2005, 11:36
Vážení hrá?i,
Diskusní fórum je již pln? funk?ní a lze v n?m op?t vyhledávat i zasílat nové p?ísp?vky. Omlouváme se za jeho p?edchozí nedostupost, chyba nebyla na naší stran?.
Mondain´s legacy - Viky úterý, 16. srpna 2005, 10:37
Vážení hrá?i,
k dosud poslednímu a nevydanému datadisku s názvem Mondain´s legacy byl spušt?n oficiální web s veškerými informacemi i obrázky. Známé je již i datum vydání a to 30. srpna tohoto roku. Adresa je http://www.uo.com/uoml/
Nový ?len teamu - Viky úterý, 9. srpna 2005, 20:38
Vážení hrá?i,
do zkušebního období byl p?ijat nový ?len teamu Kanclé? Ragupki. Bude dohlížet na pravidla a odpovídat na vaše dotazy. Krom toho bude ve h?e p?ipravovat questy a další akce. V??íme, že se mu u nás bude líbit a p?ejeme mu hodn? št?stí.
Diskusní fórum a Razor - Viky pond?lí, 8. srpna 2005, 16:52
Vážení hrá?i,
omlouváme se za do?asnou nefunk?nost Diskusního fóra, která byla zp?sobena aktualizací aplikací u našeho hostingu. Na náprav? se pracuje.

V sekci Download nyní nov? naleznete již 26tou verzi populárního programu Razor, který p?ináší mnohá vylepšení a opravy n?kolika chyb.
P?ání - Viky pátek, 1. ?ervence 2005, 21:11
Vážení hrá?i,
p?ejeme Vám p?íjemn? strávené prázdniny i léto a to nejenom p?i h?e na našem serveru.

Váš Undiscovered Land team
Nový Razor - Viky pátek, 17. ?ervna 2005, 14:03
Vážení hrá?i,
v rubice Download je k dispozici ke stažení nejnov?jší 25 verze makrovacího programu Razor p?inášející mnohá vylepšení stávajících funkcí a n?kolik oprav.
Nová Ultima a Razor - Viky pátek, 3. ?ervna 2005, 13:01
Vážení hrá?i,
dnes byl oznámen další datadisk k Ultim? s podtitulem Mondain´s legacy. Jeho sou?ástí bude rasa elf? s níž p?ijdou i nové zp?soby boje, domy, zv?? k ocho?ení a p?edm?ty ur?ené k výrob?. T?šit se m?žeme i na m?sto elf?, monstra a dev?t nových dungeon?. Nechyb?t bude ani nový druh magie, p?epracovaný systém zadávání herních úkol?, muzea a navýšení kapacit v?cí ve všech domech. Mondain´s legacy bude obsahovat všechny p?edchozí sv?ty a datum jeho vydání je plánováno na 30. srpna tohoto roku. Oficiální stránky s informacemi jsou k dispozici na http://www.uo.com/uoml.html

Po delší odmlce také vyšla další, v po?adí již 24, verze makrovacího programu Razor. Opraveno bylo mnoho chyb a p?idána byla podpora ?etných jazyk?, což usnadní práci p?edevším p?ekladatel?m.
Novinky na serveru - Viky pátek, 20. kv?tna 2005, 20:13
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující zm?ny:

- Do?asné sníženy ceny hrá?ského obchodníka na 200 gp denn? bez dalších omezení
- Možnost p?stovat v?ely (deed prodává v?ela? alias Beekeeper)
- Nová verze chatu s rozší?enými možnostmi nastavení
- N?kolik malých úprav ve spawnech
- Nový anti-lag systém

P?íkazy chatu jsou následující:

.c – ve?ejný chat
.g – gildovní chat
.f – frak?ní chat
.pm – osobní zpráva
.co – nastavení chatu

Nový anti-lag systém je experimentální. Napišt? prosím své zkušenosti ze hry týkající se lag? po spušt?ní tohoto systému a porovnejte je s t?mi p?edchozími. Pro tuto debatu je vyhrazeno následující fórum - http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Nová verze emulátoru - Viky st?eda, 11. kv?tna 2005, 13:25
Vážení hrá?i,
po krátkém období klidu se blíží nová verze emulátoru RunUO 1.0.1 opravující n?kolik desítech chyb p?edchozí verze a p?idávající podporu nového OSI gildovního systému a n?kolika novinek z posledního datadisku Samurai Emipre. Spolu s p?echodem chystáme další zm?ny, které Vás jist? pot?ší. Podrobn?jší informace budou k dispozici b?hem n?kolika následujících dní.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.