Nová verze emulátoru - Viky pátek, 21. ledna 2005, 14:05
Vážení hrá?i,
snad již finalní termín vydání nové verze emulátoru RunUO 1.0.0 byl stanoven na 21.1. 2005, 9:00 PM GST amerického ?asu. V p?epo?tu na náš ?as by m?lo jednat o 22.1. 2005, t?i hodiny v noci. ?ást teamu bude i v této dob? na p?íjmu, novou verzi stáhne a zapo?ne s jejím testováním.
V??íme, že nás nepotkají žádné komplikace a že p?echod prob?hne co nejrychleji.

Update 17:30

Na adrese http://www.undiscoveredland.cz/files/change_100... nalezne zatím neúplný seznam novinek, oprav a zm?n v RunUO 1.0.0. Na této adrese bude pr?b?žn? aktualizován, dokud nebude vydaná jeho finální verze.
Hrá?ský obchodník - Viky úterý, 18. ledna 2005, 17:47
Vážení hrá?i,
prob?hla zm?na ve vyplácení odm?n pro hrá?ského obchodníka. Nyní si každý ú?tuje pouze 200 gp za reálný den bez ohledu na to co prodává. Z prodané v?ci si však vezme da? 10%. M?že si ho tedy dovolit skute?n? každý.
P?eklad frakcí - Viky ned?le, 16. ledna 2005, 19:59
Vážení hrá?i,
p?estože vydání nové verze emulátoru RunUO s ozna?ením 1.0.0 a s podporou frakcí bylo odloženo o týden na 21.1. 2005, p?inášíme Vám již nyní díky Kanclé?i Mauricovi kompletní p?eklad Frak?ního systému a jeho funkcí ze serveru http://uo.stratics.com. Jedná se o první verzi, která m?že obsahovat chyby a nep?esnosti. Její zve?ejn?ní by je m?lo napomoci k finální verzi, která bude zve?ejn?ná na t?chto stránkách spolu s dalšími informacemi z našeho sv?ta. Pokud naleznete n?jaké závažné chyby ?i nedostatky, dejte nám o nich prosím v?d?t.

Odkaz: http://www.undiscoveredland.cz/temp/frakce.htm

Bez p?edchozího svolení je zakázáno tento p?eklad nebo jeho jakoukoliv ?ást publikovat na jiných serverech a to jak v této, tak i ve zm?n?né podob?!
Nedostupný server - Viky st?eda, 12. ledna 2005, 14:46
Vážení hrá?i,
omlouváme se za chvilkovou nedostupnost serveru. Chyba nebyla na naší stran?, ale v konektivit? mezi serverem a klienty.
Šachový turnaj - Viky ned?le, 9. ledna 2005, 00:39
Vážení hrá?i,
šachový turnaj byl z d?vodu problém? s p?ipojením Kanclé?e Maurica p?esunut. O dalším termínu budete informováni p?ímo ve h?e.

Hrá?ský obchodník si nyní bere každý den pouze 2% z prodávných v?cí místo p?vodních 5%.
Velké zm?ny - Viky st?eda, 5. ledna 2005, 20:05
Vážení hrá?i,
podle posledních zpráv bude nová verze emulátoru RunUO ozna?ena jako 1.0.0 namísto 1.0 RC1 a bude se jednat o dob?e ozkoušený finální produkt kompatibilní s p?edchozí verzí. P?epsáno bylo kompletn? sí?ové jádro, takže se jist? do?káme zvýšené rychlosti a menšího zatížení serveru, dále budou obsaženy všemi o?ekávané bojové frakce a podpora datadisku SE. Známe i p?edb?žné datum vydání, které se však ješt? m?že zm?nit - 14.1. 2004. Poslední zm?nou je kompletní zve?ejn?ní zdrojových kódu emulátoru, o licenci se stále spekuluje.

Protože hlavních zm?n je skute?n? hodn? a rádi bychom na severu podporovali jak b?žné hraní (PvM), tak bitvy hrá?? proti hrá??m (PvP), pokusíme se spole?n? ze sv?tem Felucca otev?ít i Trammel, ?ímž dosáhneme odd?lení t?chto dvou nesmi?itelných sv?t? a zárove? prakticky dokonalou identi?nost s originálními OSI servery. Hrá?i, kte?í nebudou chtít potkávat s PK a s frak?ními bojovníky budou moci z?stat v Trammelu a ostatní, již vytrénovaní nebo ost?ílení p?jdou do Feluccy. Otázkou však je, jestli to náš server dokáže snést (originální servery se skládají z více jak 15 velmi výkonných po?íta?ových sestav a navíc budeme otvírat mapu Tokuno), ale to se ukáže v našich interních zát?žových testech. Z t?chto stránek a z dalších míst bude také odstran?no ozna?ení PvP server, protože nyní bude server pro všechny bez rozdílu a bez restrikcí!

Aby jsme dosáhli vyšší kvality hry, budou ze sv?ta odstran?ny Hitching posty, pomocí nichž se dá shrinkovat zv??. Proto upozor?ujeme všechny hrá?e, aby takováto zví?ata zv?tšila do p?vodní velikosti a p?ebyte?ná odvedla do stáje, kde se o n? za pár zlatých stará podkoní. P?ebyte?né pak doporu?ujeme prodat. Poznámka pro Tamery: ?ím vyšší máte dovednost Taming, tím více zví?at m?žete uložit, nechci proto vid?t ve fóru argumenty, že je nebudete mít kam dát. Nebude to neomezené ?íslo jako dosud, ale o to víc bude daná hra identická a navíc se nebude shrinknutých zví?at zneužívat, jako se to te? v n?kterých p?ípadech d?je.

V??ím, že Vás tato velká novinka pot?šila stejn? jako mne a celý realiza?ní team serveru.
Krátký výpadek - Viky pond?lí, 3. ledna 2005, 11:20
Vážení hrá?i,
omlouváme se Vám za krátký ranní výpadek zp?sobený chybným paketem. Sv?t i vše ostatní se p?ed pádem uložilo.
Nový soubor - Viky pátek, 31. prosince 2004, 15:05
Vážení hrá?i,
v rubrice Download nyní naleznete nejnov?jší verzi oblíbeného správce serveru UOGateway 1.9.1265, který se honosí novým p?ehledn?jším designem, možností vypnout úvodní animace klienta, které nelze od verze 4.0.3 stornovat a vylepšeným systémem volby nejlepšího serveru. Hlasujte pro nás!

P?ejeme Vám p?íjemný záv?r roku 2004!
Nová verze emulátoru - Viky ?tvrtek, 30. prosince 2004, 20:53
Vážení hrá?i,
obvykle n?kolik novinek napsaných ve stejný den dávám do jedné zprávy, ale v??ím, že tahle si zaslouží vlastní prostor.

Podle oficiálního zdroje ( http://www.runuo.com/forum/showthread.php?p=345238 ) Vám tímto mohu oznámit, že krátce po oslavách nového roku 2005 vyjde nová verze emulátoru, na kterém je postaven náš server. Seznam zm?n není v této chvíli k dispozici, ale podle našich odhad? bude hotový systém Virtues, podpora nejnov?jšího datadisku Samurai Empire, aktuální zm?ny na OSI serverech (monstra, p?edm?ty, dovednosti) a snad i (za což se všichni modlíme) plná implementace propracovaného frak?ního systému, který se již dlouhou dobu testuje na p?ti nejv?tších serverech ve sv?t?. Podle dalších informací bude verze RC1 pln? kompatibilní s verzí p?edchozí, kterou aktuáln? používáme a tak by p?echod, který okamžit? zahájíme nem?l trvat tak dlouho, jako v minulých dobách. Samoz?ejmostí je pro nás zachování všech dostupných možností a hrá?ských ú?t? s veškerým majetkem. Jen co budeme znát nové skute?nosti, ihned Vás budeme informovat.
PvP turnaj a dárek - Viky ?tvrtek, 30. prosince 2004, 17:59
Vážení hrá?i,
dnes p?esn? ve 20 hodin se uskute?ní PvP turnaj. Sraz je p?ímo p?ed arénou ve m?st? Jhelom, PK nech? napíšou zprávu p?es chat GM Mauricovi, který turnaj po?ádá. Zajímavé ceny pro vít?ze i další zú?astn?né.

Jako novoro?ní dárek dostane každá nov? založená postava v prvním týdnu roku 2005 do za?átku 10.000 gp. 1000 gp bude mít u sebe, zbylá ?ástka se uloží do banky.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.