Quest - Viky pátek, 8. dubna 2005, 10:21
Ledová královna ovládla jeskyn? zvané Decpice. Ledoví démoni, elementálové a jiné strašlivé nestv?ry plní ledový ostrov. Bojujíce o pozice co nejblíže své paní se vzájemn? zabíjí a požírají své potomky, n?kte?í tají v marných pokusech opustit ostrov a ší?it Zlo do dalších ?ástí sv?ta. Dále se povídá že Ledová královna chrání obrovský poklad s artefaktem nevy?íslitelné hodnoty a že mnozí hrdinové již zmraženi zdobí sídlo té kruté ženy.

Bu?te vy ten kdo ji porazí a p?inese teplo ledovému ostrovu...

D?kujeme hrdinným bojovník?m za záchranu ostrova a poražení Ledové královny.
Výro?í - Viky ned?le, 3. dubna 2005, 18:16
Vážení hrá?i,
dnes je tomu p?esn? rok, co prob?hl p?echod na nový emulátor RunUO a byl spušt?n Beta test serveru. Nyní je již jasné, že to byl krok správný, že se úrove? serveru n?kolikanásobn? zvedla a hra samotná nyní poskytuje mnohem více možností než d?íve.

K této p?íležitosti jsme pro Vás p?ipravili malý bonbónek. Každá nov? založená postava nyní získá do za?átku dvojnásobek zlata než obvykle, tedy 10.000 gp.

V??íme, že Vás Undiscovered Land stále baví a že p?íští rok spole?n? oslavíme další výro?í.

Váš Undiscovered Land team
Výpadek - Viky pátek, 25. b?ezna 2005, 11:29
Vážení hrá?i,
omlouváme se za dnešní výpadek zp?sobený pádem systému. Server již funguje b?žným zp?sobem.
Výpadek - Viky pond?lí, 14. b?ezna 2005, 10:50
Vážení hrá?i,
omlouváme se za no?ní výpadek serveru z d?vodu neo?ekávaného pádu systému. Nyní je již vše v po?ádku.
PlayUO - Viky st?eda, 2. b?ezna 2005, 14:54
Vážení hrá?i,
v rubrice Download je po dlouhé odmlce k dispozici nová verze alternativního klienta PlayUO, známého d?íve pod ozna?ením Krrio´s Client. Nov? byly p?epracovány n?které ?ásti, zvýšena stabilita celé aplikace a p?idána podpora datadisku SE a verze klienta 4.0.8a. Op?t upozor?uji, že a?koliv tento program umož?uje spoustu výte?ných funkcí, je stále ve vývoji a není ur?en pro ostré hraní.
Zm?ny ve spawnech - Viky st?eda, 23. února 2005, 21:20
Vážení hrá?i,
prob?hlo n?kolik malých úprav ve spawnech, zde jsou nejvýrazn?jší z nich:

- Dopln?ní nemrtvých na h?bitov v Heavenu kv?li Uzeraal's questu
- Zm?na pozic n?kterých monster v Solen Hive
- P?idání nových nep?átel do dungeonu Khaldun. Jmenovit? je to Shadow Fiend, Grimmoch Drummel, Lysander Gathenwale, Morg Bergen a Tavara Sewel.
Nový ?len teamu - Viky ?tvrtek, 17. února 2005, 20:08
Vážení hrá?i,
do zkušebního období byl p?ijat nový ?len teamu Kanclé? Hexer. Bude dohlížet na pravidla a odpovídat na vaše dotazy. Krom toho bude ve h?e p?ipravovat questy a další akce. V??íme, že se mu u nás bude líbit a p?ejeme mu hodn? št?stí.
Úpravy ve frakcích - Viky ?tvrtek, 17. února 2005, 13:42
Vážení hrá?i,
na základ? vašich návrh? a p?ipomínek byly provedeny následující zm?ny ve frakcích:

- Délka ztráty dovedností p?i smrti ve frak?ním boji byla snížena z p?vodních 20 na p?t minut
- Minimální šarže pro kandidaturu na frak?ního velitele byla do?asn? snížena na t?etí z p?vodní páté. Šarže se vypo?ítává na základ? po?tu zabitých nep?átel jednou denn?.
- Po?et kandidát? na frak?ního velitele v jednom volebním období byl snížen na p?t z p?vodních 10
- Na post velitele frakce se nyní postavy mohou hlásit 24 hodin, následujících 24 hodin probíhají volby, po nichž kandidát s nejv?tším po?tem hlas? zvít?zí. Jeho minimální funk?ní období (doba, do které mohou být vyhlášeny nové volby) je p?t dní.
- Na map? Felucca bylo zrušeno automatické uv?zn?ní v p?ípad? vulgární mluvy. Pravidlo ?. 8 však platí stále a hrá?i, kte?í ho budou porušovat budou stejn? uv?zn?ni. Toto opat?ení jsme zvolili na základ? nepoctivosti n?kterých hrá?? p?i frak?ních bitvách.

Další úpravy budou následovat.
Nový Razor - Viky st?eda, 16. února 2005, 22:15
Vážení hrá?i,
po krátké dob? op?t vychází další, v tomto m?síci již pátá, verze programu Razor beta 23. Stáhnout si ji m?žete jako obvykle z rubriky Download.
Chat - Viky pond?lí, 14. února 2005, 21:08
Vážení hrá?i,
na serveru www.ultima.cz , kde vycházejí ?lánky o emulátorech a ?eských i zahrani?ních serverech Ultimy online byly zprovozn?ny chatovací místnosti. Tento odkaz vás p?esm?ruje do té naší. Pokud vám odkaz nebude fungovat, na hlavní stránce v Menu serveru www.ultima.cz zvolte položku Chat a vyberte z nabídky náš server.
Bude-li se vám bude líbit, dám odkaz do hlavního menu jako náhradu za dlouhodob? zrušenou Výv?sku. A?koliv není chat umíst?n na našem serveru, platí pro n?j relevantní ?ásti Pravidla ?. 8 ohledn? slušného chování, spamu a reklamy.

Tímto také administrátor?m serveru www.ultima.cz d?kujeme.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.