Opravy v programech - Viky sobota, 9. prosince 2006, 16:56
Vážení hrá?i,
spolu s novými klienty verzí 5.0.6.5 a 5.0.7 došlo ke zm?nám v modelu šifrovacích algoritm?. To si vyžádalo nutné zm?ny v programech Razor a ConnectUO. Pokud jste jej aktualizovali a používáte zárove? tyto programy, doporu?ujeme jejich inovaci. Problémy se týkají také UO Gateway, zde ovšem dosud opravená verze nevyšla. Z výše uvedených d?vod? také není možné p?ihlášení k serveru s klientem verze 5.0.7 bez použití programu Razor nebo p?edchozího odstran?ní šifrovaní. Vzniklé komplikace ?ešíme a do odvolání nedoporu?ujeme použití klient? nov?jších než 5.0.6e.
Noví ?lenové teamu - Viky pátek, 1. prosince 2006, 23:18
Vážení hrá?i,
do zkušebního období byli p?ijati noví ?lenové teamu Kanclé?i Thrawn, Saito Hajime a Kentu Kent, kte?í budou p?ipravovat questy, dungeony a další akce. Dále také Externista Arek Maldazaar. Ten se zam??í na tvorbu názorných návod? a manuál? pro tyto stránky. V??íme, že se jim u nás bude líbit a p?ejeme hodn? št?stí.
Nový razor - Viky úterý, 21. listopadu 2006, 13:18
Vážení hrá?i,
v rubrice Download je k dispozici nová verze oblíbeného markovacího programu Razor s po?adovým ?íslem 1.0.2. P?idáno bylo op?t n?kolik nových funkcí a odstran?na ?ada chyb.
Zm?ny na serveru - Viky ned?le, 19. listopadu 2006, 22:27
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující úpravy a zm?ny:

P?idán: Zcela novy Challenge s n?kolika herními módy
Úprava: Synchronizace serveru s oficiální revizi 105
Úprava: Zprávy hlásných se nyní p?i restartu ukládají
Úprava: Aktualizace k novým klient?m verzí 5.0.5 a 5.0.6
Oprava: Chyby Bulcích zbraní
Dopl?kové služby - Viky úterý, 24. ?íjna 2006, 16:43
Vážení hrá?i,
dneškem po?ínaje p?idáváme nabídku na uspo?ádání svateb, oslav, aukcí a dalších dopl?kových služeb. Pokud máte o n?jakou z akcí zájem, prohlédn?te si orienta?ní ceník v Diskusním fóru a kontaktujte GM Ragupkiho.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Neplatná p?iznání - Viky ned?le, 22. ?íjna 2006, 20:19
Vážení hrá?i,
bohužel, n?kte?í z vás zcela nepochopili princip více herních ú?t?, které vlastní jedna fyzická osoba a zasíláte nám p?iznání, že na serveru mají pouze jeden ú?et, pop?. vypisují ú?et sv?j i svých sourozenc?, soused?, p?átel a dalších lidí. Toto není nutné!

P?iznání posílá pouze ten, kdo sám vlastní více herních ú?t? jako jednotlivec. Pe?liv? si p?e?t?te zve?ejn?né informace o tomto problému a pravidla serveru, než se rozhodnete napsat. Upozor?ujeme také, že p?iznání s neúplnými informacemi nelze považovat za platné. Vypl?ujte tedy všechny zadané údaje a informace dle formulá?e v Diskusním fóru v?etn? úvodního textu.
Blokace ú?t? - Viky sobota, 21. ?íjna 2006, 18:53
Vážení hrá?i,
v souvislosti s nedávným vyjád?ením bylo blokováno prvních 18 herních ú?t?, které budou posléze zcela smazány. Pokud byl shodou okolností blokován i ú?et n?koho, kdo žádná pravidla neporušil, nech? m? ve vlastním zájmu co nejd?íve kontaktuje.

Dle našich prov??ených záznam? budou následovat další. I nyní máte možnost zaslat p?iznání a ponechat si jeden ú?et (viz p?vodní informace). Kdo tak neu?iní p?ijde d?íve nebo pozd?ji o všechny aniž by si vybral. V takovýchto p?ípadech rozhoduje vždy datum zprávy, která nám dorazí ve form? p?ipraveného formulá?e.
Zm?ny v teamu - Viky ?tvrtek, 15. ?íjna 2006, 21:41
Vážení hrá?i,
po dlouhé dob? od nás z nedostatku ?asu odchází GameMaster Ignus. Zárove? se Kanclé?i Hexer a Ragupki stávají plnohodnotnými GM a Kanclé? Umarth vývojá?em serveru. Gratulujeme!

V této souvislosti také zahajujeme nové výb?rové ?ízení na:

1. dva nové ?leny teamu, kte?í by vymýšleli a realizovali malé i rozsáhlé výpravy (questy), turnaje a další akce.

-Minimální v?k 18 let
-Dobrá znalost Ultimy, emulátoru RunUO na bázi p?íkaz? a práce s programem
-Trestní bezúhonnost na našem serveru, p?ípadné pozitivní reference
-Literární nadání a schopnost tvorby gramaticky bezchybných a poutavých p?íb?h?
-Dostatek volného ?asu a dobrý p?ístup k Internetu
-S p?ihláškou p?iložené již napsané povídky, práce, eseje aj. (nejen na téma fantasy)
-Znalost C# nebo VB.NET vítána

http://www.undiscoveredland.cz/files/prihlaska_...

2. jednoho externího ?lena teamu spravujícího informace na našich stránkách, který by p?ipravoval r?zné návody a tutoriály (v?etn? t?ch anglických) pro hrá?e serveru.

-Minimální v?k 16 let
-Dobrá znalost Ultimy, emulátoru RunUO a našeho serveru
-Vynikající znalost angli?tiny na úrovni p?eklad?
-Schopnost tvorby gramaticky bezchybných a logicky zpracovaných návod?
-Dostatek volného ?asu a dobrý p?ístup k Internetu
-S p?ihláškou p?iložené již napsané povídky, práce, eseje aj. (nejen na téma fantasy)
-Znalost (p?ípadn? i ú?et) OSI server? vítána

http://www.undiscoveredland.cz/files/prihlaska_...

3. jednoho externí ?lena teamu pro správu našich stránek, který by p?ipravoval jejich nové funkce, spravoval by a vylepšoval jejich p?vodní kód.

-Minimální v?k 16 let
-Dobrá znalost Ultimy a emulátoru RunUO
-Vynikající znalost validního XHTML 1.1/CSS 2.1 a PHP 5 /MySQL 5
-Dostatek volného ?asu a dobrý p?ístup k Internetu
-S p?ihláškou p?iložené již napsané povídky, práce, eseje aj. (nejen na téma fantasy)
-S p?ihláškou p?iložené již napsané nebo spravované weby, pop?. grafiku (nejen na téma fantasy)
-Grafické nadání a práce s databázemi PostreSQL vítána

http://www.undiscoveredland.cz/files/prihlaska_...

---

P?ihlášky m?žete posílat na adresu admin@undiscoveredland.cz nejpozd?ji do úterý 31.10. 2006, kdy prob?hne vyhodnocení. Zárove? budou osloveni všichni zájemci, jež svou p?ihlášku zaslali v mezidobí. P?ed odesláním se p?esv?d?te, jestli jste vyplnili opravdu všechno a nechybí žádný z nutných údaj?. Neplatné nebo neúplné p?ihlášky budeme muset odmítnout. Pokud znáte n?koho, kdo by výše uvedeným podmínkám vyhovoval a m?l by o podobou funkci zájem, pošlete mu prosím odkaz této stránky. Další informace rádi sd?líme na výše uvedené adrese nebo v Diskusním fóru.
Kontrola herních ú?t? - Viky ?tvrtek, 12. ?íjna 2006, 21:06
Vážení hrá?i,
vhledem k množícímu se porušování pravidla ?. 4 týkajícího se užívání více herních ú?t? jednou fyzickou osobou jsme se rozhodli k pe?livé a dlouhodobé kontrole. Hrá?, který takto pravidla porušuje p?ijde o všechny herní ú?ty, kterými disponuje, bez náhrady postav, majetku nebo odehrané doby.

Abychom všem umožnili tuto situaci ?ešit a vyhnout se tak hromadnému postihu, má každý hrá? možnost nejpozd?ji do ned?le 29.10. 2006 napsat seznam všech svých herních ú?t? a další informace do p?ipraveného formulá?e (odkaz viz níže). V n?m se dobrovoln? p?izná k jednání v rozporu s pravidly a vybere si jeden ú?et, který si chce ponechat. Ostatní mu budou zablokovány a on tak p?estane pravidla porušovat. Kdo tak neu?iní, vystavuje se riziku ztráty ú?t? všech.

V pond?lí 30.10. 2006 pak dojde k hromadnému mazání všech duplicitních ú?t? z naší p?edem p?ipravené databáze na základ? dlouhodobého sledování záznam? ze hry nezávisle na tom, jestli se jedná o první, druhý nebo kterýkoliv další ú?et daného hrá?e. P?iznat se p?jde i po tomto dni, pokud však budou ú?ty jednou smazány, jejich obnovení nebude možné!

Upozor?ujeme, že s pravidly souhlasil každý, kdo si na našem serveru ú?et z?ídil. Jejich neznalost v tomto ani jiném p?ípadu nikoho neomlouvá. Pravidla tohoto serveru nejsou natolik složitá a obtížná, aby je n?kdo nepochopil nebo je nedokázal nedodržet.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Nové soubory - Viky úterý, 3. ?íjna 2006, 13:58
Vážení hrá?i,
v rubrice Download je k dispozici druhá stabilní verze oblíbeného makrovacího programu Razor s p?epsaným sí?ovým kódem v?etn? šifrování a podporou pro spolupráci s programem ConnectUO.

ConnectUO je další aplikace na bázi UO Gateway, tentokrát p?ímo od tv?rc? emulátoru RunUO. Program slouží ke spoušt?ní Ultimy. Obsahuje seznam ve?ejných server?, p?idávat lze vlastní. Bez modifikace p?vodních soubor? odsra?uje kódování z klienta a snížuje jeho zát?ž v??i procesoru. Tato verze spolupracuje pouze s Razorem 1.0.1 a nov?jším. K jejímu spušt?ní je nutná instalace .NET Frameworku 2.0. Pozor, jedná se o testovací verzi!

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Fa milyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&di splaylang=cs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.