Zm?ny na serveru - Viky pátek, 4. srpna 2006, 18:56
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující úpravy a zm?ny:

P?idán: Nove pasti a nástroje pro tvorbu dungeon?.
Úprava: Kone?n? funk?ní a bezproblemový Challenge!
Zm?ny na serveru - Viky pond?lí, 19. ?ervna 2006, 19:32
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující úpravy a zm?ny:

Úprava: Reakce monster byla vrácena na p?vodní hodnotu
Úprava: Swing speed cup nastaven na 1,25 s. dle OSI 25
Úprava: Nastaven delay a cup pro dovednost lé?ení
Oprava: Chyby zp?sobující pád serveru ve vlastních skriptech

Další úpravy budou následovat.
Razor 1.0.0 - Viky ned?le, 21. kv?tna 2006, 22:34
Vážení hrá?i,
po letech testování a betaverzích vychází první finální verze oblíbeného makrovacího programu Razor ozna?ená ?íslem 1.0.0. Opravuje mnoho chyb v?etn? nahrávání videa a zvyšuje stabilitu celého programu. Všem hrá??m je doporu?ena aktualizace. Stahovat m?žete z rubirky Download.
Nový spawner - Viky st?eda, 17. kv?tna 2006, 21:49
Vážení hrá?i,
na základ? p?edchozích technických komplikací, které m?ly za následek n?kolik pád? serveru jsme se rozhodli uspíšit dlouho zvažovaný krok, p?i kterém jsme vym?nili stávající Nerun spawner za mnohem propracovan?jší XML spawner. Díky tomu získáme:

- Menší zatížení procesoru i pam?ti serveru
- Rychlejší restarty serveru
- Nové a mocné nástroje pro GM p?i tvorb? quest?

Budeme rádi, pokud nám do Diskusního fóra po n?kolika dnech hraní napíšete, jestli poci?ujete oproti dobám minulým n?jaké zm?ny (pozitivní i negativní) a ?eho p?esn? se týkají.
Pád serveru - Viky ned?le, 14. kv?tna 2006, 19:38
Vážení hrá?i,
omlouváme se za v?erejší a následn? i dnešní výpadek, p?i kterém musela být vrácena záloha sv?ta k 14:47. Všechny následující byly bohužel poškozeny. Vzniklá situace nás mrzí a v??íme, že už se nebude opakovat.
Novinky na serveru - Viky úterý, 4. dubna 2006, 22:45
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující úpravy a zm?ny:

P?idán: Kontrola duplicitních jmen (viz. Novinka z 31.1. 2006)
P?idán: Bojový mód Challenge
P?idán: Nové originální p?edm?ty pro tvorbu dungeon?
Úprava: Další ochrana proti zabití hrá?aského obchodníka
Oprava: N?které chyby v herním chatu

Další úpravy budou následovat.
Nový Razor a RunUO 2.0 - Viky pond?lí, 20. b?ezna 2006, 21:58
Vážení hrá?i,
ke stažení je p?ipravena nová verze makrovacího programu Razor ve verzi beta 32, která opravuje ?adu chyb a p?idává n?které nové funkce.

Dle aktuálních zpráv od vývojá?? RunUO je nová verze emulátoru hotova a nyní bude až do dubna následovat období testování. Poté bude uvoln?na ve?ejnosti. Jedná o o?ekávaný po?in po více jak roce a p?l, p?inášející masivní seznam novinek a zm?n mezi n?ž pat?í i podpora posledních datadisk? Samurai Empire a Mondain´s Legacy. Máme se na co t?šit!
Sbírka na nový server - Viky ned?le, 5. února 2006, 17:32
Vážení hrá?i,
v Diskusním fóru bylo založeno nezávazné hlasování za ú?elem p?edb?žného odhadu, kolik z Vás by bylo ochotno se finan?n? podílet na koupi nového serveru. Prosíme každého, aby hlasoval a vyjád?il tak sv?j názor.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Novinky na serveru - Viky úterý, 31. ledna 2006, 19:05
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující úpravy a zm?ny:

P?idán: Bojový mód Challenge
P?idán: Kontrola duplicitních jmen
P?idán: P?íkaz .afk
Úprava: Kosti v truhlách se objevují dle vzorce (level*10)+-2
Oprava: Hrá?ského obchodníka bylo možné zabít
Oprava: Komunika?ní krystal mohl "poslouchat" i GM
Oprava: Obchodníci prodávají základní sortiment po 50 ks

S nimi p?ichází i jedna d?ležitá novinka. Do této chvíle nebyl na serveru automatický systém hlídající duplicitu jmen. To se dnešním dnem m?ní. Každému hrá?i, který již vlastní jméno jiné, d?íve založené postavy, se po p?ihlášení objeví tabulka, ve které si své jméno bude moci zm?nit. Okamžité provedení této zm?ny po p?ihlášení je povinné pro všechny, kterým se toto upozorn?ní otev?elo. Je samoz?ejm? možné, že n?kdo hraje již delší dobu s postavou pojmenovanou po n?jakém dlouhodob? neaktivním hrá?i a do této chvíle to nikomu nevadilo, i v tomto p?ípad? je ale nutné postavu ihned p?ejmenovat.

P?ipomínáme (dle pravidel 1., 2. a 4.), že jména mají mít RP nádech, musí za?ínat velkým písmenem a nesmí jít o žádné zkratky. Znaky jako jsou te?ky, ?árky, vyk?i?níky jsou nep?ípustné. Stejn? tak není povoleno používaní vulgárních nebo jinak nevhodných výraz?. P?i nedodržení tohoto pravidla se vystavujete okamžitému mazání ú?tu nebo postavy.

Ješt? p?ed Vánoci prob?hly tyto zm?ny:

- Obchodníci nyní prodávají základní suroviny po 50 kusech
- Opravena chyba v módu CTF, která zp?sobovala pád serveru
- Opravena chyba v p?íkazu emote, která dovolovala ch?zi do nep?ístupných prostor
- V dungeonech Ice a Fire ve Felucce byla podstatn? zvýšena doba znovuobjevení pokladu
- Úpravy v Grave digger questu (GDQ):
x Respawn klí?ových postav zp?t na 3-5 minut
x Klí?ové postavy bez lootu, pouze s vybavením, co mají u sebe
x Zvýšení doby na znovuzadaní úkolu z 30 minut na 4 hodiny
x Rozd?lení ?ásti questu do Trammelu a ?ásti do Felucce
x Lopata na vykrádaní hrob? jde použít pouze ve Felucce
Klient 5.0.1i - Viky úterý, 31. ledna 2006, 12:38
Vážení hrá?i,
po vydání klienta verze 5.0.1i došlo ke zm?n? úvodní obrazovky ve 2D verzi hry a také k rozší?ení nabídky font?, které jdou libovoln? m?nit. Na funk?nost hry tato zm?na žádný dopad nemá, pokud využíváta makrovací program Razor, nainstalujte si jeho dosud nejnov?jší verzi s ozna?ením beta 31.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.