RC0 Status - Viky ?tvrtek, 9. zá?í 2004, 15:59
Vážení hrá?i,
práce na nové verzi emulátoru se pomalu blíží ke konci. T?šit se m?žete nap?. na Veteran Reward system, který umožní dlouho hrajícím hrá??m získat speciální p?edm?ty jako jsou vzácné barvy, zvláštní róby ?i t?eba Etheral Steeds (nebesští o?i, speciální pr?svitná vozítka, o která postava nem?že p?ijít).

Quest P?írodní nerovnosti je v plném proudu a je n?kolikrát denn? aktualizován p?ímo ve h?e.

Tento pátek, v 16 hodin se uskute?ní turnaj o v?cné ceny. Zájemci, nech? se sejdou p?ed arénou v Jhelomu p?esn? v tento ?as. Registrace 500 gp.
Questy - Viky st?eda, 8. zá?í 2004, 11:58
Vážení hrá?i,
za?al nový školní rok a s ním i velký p?íval plánovaných quest?, akcí a turnaj?. Sledujte prosím ?ast?ji sekci Quest board na stránkách.
Nová verze emulátoru - Viky úterý, 7. zá?í 2004, 14:25
Vážení hrá?i,
v nejbližší dob? prob?hne p?echod na novou verzi emulátoru RunUO ozna?enou RC0. Tím dojde op?t k dalšímu p?iblížení OSI konceptu, do?káte se nových a propracovan?jších spawn?, stabiln?jší hry i mnoha statických quest? po celém sv?t?. Žádným problémem již nebude postavit si vlastní d?m ani využívat z celé škály paladinových kouzel. Krom toho samoz?ejm? z?stane zachováno i všechno, na co jste byli zvyklí. Hollow kompletn? p?epsal herní mód Challenge a CTF a usilovn? pracuj na dalších, které budou nejen sou?ástí turnaj?, ale budou i b?žn? dostupné pro hrá?e bez asistence GM. O své postavy ani majetek se nemusíte bát, p?i p?echodu se neztratí ani jediný p?edm?t. Celá fáze p?echodu by nem?la trvat více jak n?kolik minut. V??íme, že tato zm?na zlepší námi poskytované služby a že se server stane navšt?vovaným a vyhledávaným.

Jako t?ešni?ku na dortu pro Vás bude fakt, že každá nov? založená postava po dobu 72 hodin od p?echodu dostane 10.000 gp a bude si moci vybrat libovolnou dovednost, která ji bude navýšena na hodnotu 70,0%. O spušt?ní nového emulátoru budete informováni v sekci Novinky.

Dále si dovoluji vyhlásit nový program pro získávání odm?n, bližší informace naleznete v diskusním fóru – http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...

Do rubriky Download byl p?idán Razor beta 17 a UO Gateway 1.9.1254.
N?kolik malých zm?n - Viky pátek, 27. srpna 2004, 13:00
Vážení hrá?i,
v rubrice Download naleznete nov? i ?eštinu do programu Razor od Leea.
Náš server byl dále p?idán do oficiální databáze programu UO Gateway pod adresou uog://AC84643EEE3127DD48BB58B1B6A89BE7
Pokud se Vám u nás líbí, hlasujte pro server v anket? v programu.
Turnaj - Viky sobota, 21. srpna 2004, 10:50
Vážení hrá?i,
dnes ve 14:00 se uskute?ní turnaj. Vstupní poplatek je 500 gp, sraz je p?ed Britainskou bankou. P?ij?te již pln? vybaveni, na nikoho se nebude ?ekat. Cena pro vít?ze je 15.000 gp.
Nové programy - Viky sobota, 14. srpna 2004, 11:04
Vážení hrá?i,
v?era vyšla nová verze populárního klonu UO Assistu jménem Razor.
Klienti ?ady 4.0.3 dále zp?sobili nefunk?nost programu UO Gateway. Opravu Vám p?inášime v podob? betaverze 1.9, která je p?edzv?stí nadcházející verze 2.0.
Oba programy si m?žete stáhnout z rubriky Download.
Zm?ny ve skriptech - Viky ?tvrtek, 12. srpna 2004, 14:02
Vážení hrá?i,
na server bylo p?idáno n?kolik zajímavých novinek:

- Po spln?ní n?kterých náro?n?jších úkol? m?žete získat jinou podobu
- Do britainských hostinc? byl instalován nový hrací automat
- Hra informuje o p?ihlášených a odhlášených hrá?ích
- P?idán p?íkaz .emote, kterým m?žete vyjad?ovat svou momentální náladu nebo ho používat b?hem rozhovor?
- Opraveny další známé chyby v herním módu Challenge
- Truhly pro nová?ky budou nahrazeny truhlou speciáln? pro tuto v?c vytvo?enou

Další skripty se p?ipravují a b?hem n?kolika dní budou instalovány na server.
Heaven se také pustil do sepisování všech existujících herních systém?, na které u nás m?žete narazit.

Update 18:35

Následující zprávy jist? pot?ší potenciální PK:

- M?sta Delucia a Buccaneer´s Den opustily strážné oddíly
- Hned na to se do nich nast?hovali Evil heale?i, kte?í postávají p?ed domky dobrých lé?itel?
- Rune book m?že použít každá postava, pokud nemá status Criminal (tedy i PK)
Výpadek - Viky ned?le, 8. srpna 2004, 21:55
Vážení hrá?i,
omluvte prosím krátkodobý výpadek serveru, který byl zp?soben nesprávným uložením sv?ta. Nyní již vše op?t funguje.
Spawn sv?ta - Viky pátek, 6. srpna 2004, 13:29
Vážení hrá?i,
dnes došlo k aktualizaci spawn? obchodník? a monster na mapách Ilshenar a Malas. K dispozici jsou následující lokace:

Ilshenar
Ankh dungeon
Blood dungeon
Sorcerers dungeon
Spectre dungeon
Wisp dungeon
Všechna m?sta a okolní p?íroda

Malas
Doom dungeon
Pevnosti ork?
M?sta a okolí

Dále byla provedena kosmetická úprava v pravidle ?. 8 a do rubriky Download p?ibyla nová verze makrovacího programu Razor.

Update 19:15

Hospodští britainských bar? za?ali umis?ovat do svých vý?ep? hrací automaty.
Na mnoha místech sv?ta se objevili další šampióni.
Server op?t v provozu! - Viky pond?lí, 2. srpna 2004, 17:11
Vážení hrá?i,
po tém?? nekone?ných peripetiích Vám tímto mohu oznámit, že server Undiscovered Land je nyní v plném provozu jako p?i svém uvedení do fáze Beta testu. K dispozici i je grafická verze Statusu, která musela být p?ed ?asem vypnuta. Server má nové komponenty a 768 MB pam?ti, které by m?ly zajistit bezproblémový a hladký chod. V dob?, kdy server nefungoval jsme pracovali na mnoha vylepšeních a další jsou stále rozpracována. B?hem n?kolika málo dní op?t za?nou probíhat questy a turnaje, mimo n? Vás jist? pot?ší kompletn? p?espawnovaný sv?t. Další Novinky budou následovat záhy.

Team serveru Vám d?kuje za vaši p?íze? v t?žkých dobách a za to, že jste vytrvali! Doufáme, že se ?ekání vyplatilo.

Pozn.: Dokud se neaktualizují DNS záznamy, používejte k p?ihlášení následující login: LoginServer=81.0.235.77,2593. Poté již bude fungovat p?vodní: LoginServer=login.undiscoveredland.cz,2593.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.