Obrázky na fóru - Viky úterý, 28. zá?í 2004, 19:47
Vážení hrá?i,
z d?vodu znep?ehledn?ní Diskusního fóra jsme nuceni zavést limit u obrázk? v podpisu. Ten byl stanoven na rozlišení 160x120. Pokud používáte obrázek v?tší, upravte si u n?j prosím velikost.

Dale apeluji na všechny hrá?e, aby se na fóru chovali slušn? a nevytvá?eli Offtopic. Odkazuji se tak na pravidlo ?. 8. Porušování bude trestáno blokací p?ístupu do fóra.
Informace - Viky sobota, 25. zá?í 2004, 13:27
Vážení hrá?i,
po dnešním turnaji za?ne quest s názvem Stíny. Bližší informace se m?žete dozv?d?t v Quest boardu. Aktualizován bude i quest P?írodní nerovnosti.

Dále byla opravena chyba zabra?ující stavb? vlastních dom?. Nyní již bez problém? m?žete budovat své paláce. Pro inspiraci se podívejte sem - http://uo.stratics.com/content/aos/customhouse....
Sout?ž a turnaj - Viky pátek, 24. zá?í 2004, 18:51
Vážení hrá?i,
tímto dnem vyhlašujeme sout?ž o nejlepší screenshot ze hry. Každý m?že poslat pouze jeden, limitovaná je velikost 400 kB a formát JPEG. Obrázek musí být po?ízen v t?chto dnech a musí byt doru?en na mou adresu (admin@undiscoveredland.cz) do konce m?síce zá?í. Nejlepší budou vystaveny v rubrice Obrázky na stránkách a finan?n? ohodnoceni 5.000 gp.

V sobotu 25.9. 2004 prob?hne turnaj o v?cné ceny. Zájemci, nech? se sejdou v 16 hodin p?ed arénou v Jhelomu. Registrace se platí na míst? a její výše je 500 gp.
Chat system - Viky ned?le, 19. zá?í 2004, 14:54
Vážení hrá?i,
dnes byl na server nahrán nový chat system, který nahradí nepohodlný p?íkaz .echo. Povídat si m?žete se všemi hrá?i, ?leny gildy nebo dané postav? poslat osobní zprávu. Chat obsahuje bohaté nastavení.

P?íkazy jsou následující:

.chat (.ch) - Bežný chat
.guildchat (.gc) - Gildovní chat
.pm - Osobní zprávy
.errors - Hlášení chyb

Update 16:50

V Quest boardu je k dispozici úvodní informace k dalšímu statickému questu.
Do sekce Download byla p?idána nová verze experimentálního klienta Krrio´s.
Oprava stat? - Viky pátek, 17. zá?í 2004, 14:14
Vážení hrá?i,
dnes ve ve?erních hodinách dojde k plánovanému restartu serveru a oprav? stat? u všech postav. Všechy staty, které budou vyšší než 125 budou dorovnány na tuto hodnotu. Hodnota 125 již nep?jde b?žným zp?sobem p?esáhnout. Statcup 225 z?stal nezm?n?n.
Nábor nových ?len? teamu - Viky ?tvrtek, 16. zá?í 2004, 13:34
Vážení hrá?i,
dnešním dnem vyhlašujeme výb?rové ?ízení na dva nové ?leny teamu, kte?í by vymýšleli a realizovali malé i rozsáhlé výpravy (questy), turnaje a další akce. P?ihlášky m?žete posílat na mou adresu (admin@undiscoveredland.cz) do 30.9. 2004, kdy prob?hne vyhodnocení.

Vstupní podmínky:

-Minimální v?k 18 let
-Dobrá znalost Ultimy, emulátoru RunUO na bázi p?íkaz? a práce s programem The Box
-Literární nadání a schopnost tvorby gramaticky bezchybných a poutavých p?íb?h?
-S p?ihláškou p?iložené již napsané povídky, práce, eseje aj. (nejen na téma fantasy)
-Dostatek volného ?asu a dobrý p?ístup k Internetu
-Znalost C# nebo VB.NET vítána

P?ihláška je k dispozici zde – http://www.undiscoveredland.cz/files/prihlaska_...
Další informace na adrese admin@undiscoveredland.cz nebo v Diskusním fóru.
Úpravy na stránkách - Viky pond?lí, 13. zá?í 2004, 17:37
Vážení hrá?i,
dnes prob?hla aktualizace sekcí Jak za?ít? a FAQ na stránkách. Pokud máte n?jaké nápady na další otázky do FAQ, pišt? je prosím do Diskusního fóra nebo mi je pošlete na mail.

V Programu pro získávání odm?n byly znateln? navýšeny velikosti jednotlivých odm?n a bonus?. Podrobn?jší informace naleznete zde - http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...

Možnost navýšit jednu dovednost na hodnotu 70% a získat 10.000 gp p?i založení nové postavy byla prodloužena pátku 13.9. 2004.

V sobotu 14.9. 2004 prob?hne turnaj o v?cné ceny. Zájemci, nech? se sejdou v 16 hodin p?ed arénou v Jhelomu. Registrace se platí na míst? a její výše je 500 gp. Po skon?ení turnaje prob?hne zajímavý quest.
Nep?ístupnost serveru - Viky pond?lí, 13. zá?í 2004, 15:01
Vážení hrá?i,
omlouváme se Vám za n?kolikaminutovou nep?ístupnout serveru, která byla zp?sobena v síti poskytovatele p?ipojení. Server po celou dobu fungoval, pouze se k n?mu nedalo p?ipojit. Nyní je již vše v po?ádku.
Opravy a zm?ny - Viky ned?le, 12. zá?í 2004, 22:12
Vážení hrá?i,
na základ? Vašich reakcí v Diskusním fóru byly provedeny následující zm?ny a opravy:

-Obchodníci již mají dostatek sortimentu na prodej
-Mág a nekromant nyní prodávají balí?ky s regy a runebook
-Mág nyní prodává svitky do 4. kruhu (tedy i Recall)
-P?i kopání a ryba?ení se již nebudete setkávat s p?íliš velkými zónami
-?asová prodleva p?i vydávání Bulk order deed? byla snížena na polovinu
-V N´ujelmu máte k dispozici skute?nou šachovnici
-V nejbližší dob? plánujeme p?idání nového Message systému

Zm?ny se projeví p?i p?íštím restartu serveru, který je naplánován na dnešní noc.
Dále byl do hry p?idán jeden statický quest. Další budou postupn? následovat. Bližší informace v Quest boardu.
Update serveru - Viky pátek, 10. zá?í 2004, 15:57
Vážení hrá?i,
dnes krátce po poledni úsp?šn? prob?hl update serveru na zatím nejnov?jší verzi emulátoru RunUO RC0. Provedeno bylo mnoho zm?n, které, doufám, ješt? zlepší hratelnost serveru. Jak bylo slíbeno již v p?edchozí novince, každá nov? založená postava získá 10.000 gp do za?átku a každý hrá? (i starý) má možnost si pomocí p?íkazu .skill navolit jednu dovednost, která se mu zvedne na hodnotu 70.0%. P?íkaz lze provézt jen jednou a vztahuje se na celý herní ú?et. Nelze vybrat výrobní ani t?žební dovednosti. Peníze i p?íkaz lze použít pouze do pond?lí 13.9. 2004.

N?kolik hlavních zm?n:

- Již nejsou problémy se stav?ním vlastních dom?
- Spousta statických questu po celém sv?te (postupn? budou p?idávány do Quest boardu)
- Spušt?n byl Veteran Reward system pro staré hrá?e
- V N´ujelmu si m?žete zahrát šachy
- Kompletn? p?epsaný bojový mód Challenge od Hollowa
- Zmírn?n filtr potenciálních nadávek
- V Delucii již nejsou stráže, PK mohou používat Runebook
- Op?t lepší spawny, nové lokace v Ilshenaru a Malasu
- Lepe p?ipravené dungeony
- Paladin i Nekromant nyní m?že používat všechna kouzla
- Nova monstra a p?edm?ty
- Lepší ochrana p?ed p?ípadným pádem serveru
-Povolen p?íkaz .echo pro komunikaci mezi hrá?i

Vše ostatní z?stalo tak, jak jste byli zvyklí. Kompletní vý?et zm?n v angli?tin? si m?žete prohlédnout zde – http://www.undiscoveredland.cz/files/change_rc0...

V nejbližší dob? budou aktualizovány i rubriky Jak za?ít?, FAQ, Obrázky a Quest board na stránkách. Pokud Vás zajímají další podrobnosti, využijte Diskusního fóra.

V??íme, že se Vám u nás líbí a ?eknete o nás svým známým a p?átel?m.
Team serveru Undiscovered Land
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.