Nový ?len teamu a Razor - Viky sobota, 28. ledna 2006, 21:40
Vážení hrá?i,
do zkušebního období byl p?ijat nový ?len teamu Kanclé? Umarth. Jeho hlavní náplní budou herní skripty a vše s nimi spojené. V??íme, že se mu u nás bude líbit a p?ejeme mu hodn? št?stí.

K dispozici je také nová verze programu Razor beta 30 opravující chyby verze p?edchozí. Pokud s ní tedy máte problémy, doporu?ujeme aktualizaci.
Razor beta 29 - Viky pátek, 20. ledna 2006, 14:51
Vážení hrá?i,
po velmi dlouhé odmlce vyšla nová verze oblíbeného makrovacího nástroje Razor. Krom? oprav mnoha chyb p?ináší i snížené nároky na výkon po?íta?e a mnohá rozší?ení v oblasti maker. Stahovat m?žete z rubriky Download.
P?ání - Viky pátek, 23. prosince 2005, 14:48
Vážení hrá?i,
p?ejeme Vám p?íjemn? prožité svátky a celý následující rok nejenom u Internetu, ale i v osobním život?. V??íme, že se Vám na serveru líbí a ud?láme všechno proto, aby to tak z?stalo i v budoucnu.

Realiza?ní team serveru
Novinky na serveru - Viky ned?le, 18. prosince 2005, 19:50
Vážení hrá?i,
na serveru byly v tomto m?síci provedeny následující úpravy a zm?ny:

- P?idány t?i druhy vzácných ko??
- N?které ovazy lze znovu umýt a použít
- Opravena chyba ve dve?ích s klí?em v n?kterých dungeonech
- Zapnut monitoring Speedhacku
- Drobné úpravy ve spawnech
- Opravena kritická chyba v jád?e umož?ující vzdálený útok na server
- P?idána podpora pro šifrované klienty od verze 4.0.0 do sou?asné 5.0.1
- Nastaven denní automatický restart na t?etí hodinu ranní
- Aktivován automatický systém na kontrolu zakázaných externích program?

Omlouváme se za velké ?asové prodlevy v této sekci, ale z d?vodu vypnutí jedné d?ležité funkce na hostingovém serveru te? nefunguje celý administra?ní režim a zbytek stránek jde jen provizorn?. ?t?te proto Novinky p?ímo ve h?e pomocí p?íkazu "motd" (bez uvozovek a te?ky p?ed slovem).

Dále upozor?ujeme všechny, že Speedhack a jemu podobné programy u nás nejsou funk?ní, zbyte?n? však server zat?žují, ?ímž si nepom?žete ani sob?. Jejich používání je d?kladn? monitorováno a již nyní známe n?kolik hrá??, kte?í ho používají. Pokud budou zakázané externí aplikace využívány i nadále, budeme muset sáhnout k p?ísným trest?m.
Mondain´s Legacy - Viky st?eda, 12. ?íjna 2005, 13:32
Vážení hrá?i,
pokud máte zájem o nejnov?jší datadisk Mondain´s Legacy, m?žete si ho stáhnout p?ímo z oficiálních míst http://www.uo.com/uoml/downloads.shtml Upozor?ujeme pouze na velikost souboru, která je 761 MB.
Vývoj RunUO - Viky ?tvrtek, 22. zá?í 2005, 13:01
Vážení hrá?i,
tým RunUO v?era oznámil dokon?ení plné podpory datadisku Samurai Empire. Zárove? za?al p?ipravovat jeho vydání. Neutichají ani práce na zatím posledním datadisku Mondain´s legacy.

Dále se stal kanclé? Ignus plnohodnotným Gamemasterem. Gratulujeme!
Upgrade serveru - Viky pond?lí, 19. zá?í 2005, 13:50
Vážení hrá?i,
b?hem dnešního dne dojde k p?idání druhého 512 MB pam??ového modulu do serveru. Od tohoto kroku si slibujeme v?tší plynulost hry i hrá?ský komfort. V této souvislosti dojde k plánovanému výpadku serveru, který by nem?l trvat déle než 30 minut.

Update 18:30

Upgrade prob?hl úsp?šn?, server má nyní 1024 MB pam??i. Výpadek serveru byl mezi 17:05 a 17:15.
Novinky na serveru - Viky st?eda, 14. zá?í 2005, 12:23
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující úpravy a zm?ny:

- P?idán quest s možností získání nových artefakt? (podrobn?jší informace v Quest boardu)
- P?idán herní mód Paintball, ve kterém se budou konat n?které z turnaj?
- Upraven Bulk order deed system:
x Po odevzdání deedu je možné si hned vyzvednout nový
x Sníženy ?asy pro vyzvednutí deedu na hodinu, 30 a 15 minut v závislosti na dovednostech
x Opravena chyba s Acient hammer
- Opravena chyba v p?íkazu .icq, která zp?sobovala pád serveru
- P?idána nová monstra z datadisku ML
Nový ?len teamu - Viky ned?le, 11. zá?í 2005, 19:17
Vážení hrá?i,
do zkušebního období byl p?ijat nový ?len teamu Kanclé? Dalathar. Jeho hlavní náplní budou herní skripty a vše s nimi spojené. V??íme, že se mu u nás bude líbit a p?ejeme mu hodn? št?stí.
Novinky na serveru - Viky sobota, 3. zá?í 2005, 17:48
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující zm?ny:

- Na každém ú?tu m?že být z?ízeno šest postav místo dosavadních t?í
- ?asované bomby (do budoucna budou p?idány i další druhy)
- Zbran?, zbroje a dekorace z datadisku Mondain´s Legacy (nutný klient verze 5.0.0b nebo vyšší)
- Možnost najímat NPC v Jhelomu
- P?íkaz .icq pro snadné a bezpe?né p?edávání kontakt?
- Nový hrací automat s hornickou tématikou
- Nové dekorace (mu?ící nástroje, kost?ný inventá? aj.)
- Nemrtví, kte?í se objevují jen v noci (22:00 - 6:00)
- Spící NPC, obchodníci i monstra
- Originální knihy s p?íb?hy z OSI server?
- Opravy drobných chyb a zm?ny v chatu
- N?kolik malých úprav ve spawnech

Nové p?edm?ty se budou ob?vovat p?i questech a bude je možné i získat do osobního vlastnicví. Nelze je však b?žn? zakoupit u obchodník?.

V souvislosti s novou ?adou klient? byla vydána opravná verze makrovacího programu Razor s po?adovým ?íslem 28. Ke stažení je v sekci Download.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.