Úpravy stránek - Viky ned?le, 1. ?íjna 2006, 17:13
Vážení hrá?i,
došlo k aktualizaci informací na úvodní stránce a v rubrikách Download, Jak za?ít?, FAQ, Dary a Kontakt. Další úpravy budou následovat.
Úpravy stránek - Viky ?tvrtek, 29. zá?í 2006, 22:31
Vážení hrá?i,
v souvislosti s dnešním úsp?šným p?echodem na novou verzi emulátoru RunUO 2.0.0 dojde v nejbližší dob? k úprav? informací na t?chto stránkách tak, aby korespondovaly s naším herním sv?tem. Aktualizovány budou všechny rubriky. V souvislosti s tím vás žádáme o nápady, jaké další v?ci by zde m?ly být uvedeny. M?že se jednat jak o díl?í prvky, tak i celé nové rubriky. Ty prosím uvád?jte do níže z?ízeného tématu v Diskusním fóru.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...

Zárove? prosíme o zaslání zajímavých a hezkých obrázk? ze hry, které by p?ípadnému návšt?vníkovi stránek nebo nová?kovi na serveru ukázaly, co všechno u nás m?že vid?t, zažít anebo získat. Obrázky zasílejte na e-mail administrátora ve formátu JPEG, rozlišení 640x480 a úrove? kvality 80%. Ty nejhez?í zve?ejníme a autory odm?níme.
P?echod na RunUO 2.0.0 - Viky ?tvrtek, 28. zá?í 2006, 23:47
Vážení hrá?i,
dne 29.9. 2006 ve 14 hodin dojde k dlouho o?ekávanému p?echodu na novou verzi emulátoru RunUO 2.0.0. S ním se pojí i p?ibližn? hodinový plánovaný výpadek, b?hem n?hož bude vše p?ipraveno. V p?ípad? komplikací se tato doba m?že úm?rn? protáhnout. Žádná nastavení na vaší stran? není nutné m?nit, pouze upozor?ujeme na nedávnou zm?nu v pravidlech v p?ípad? povolené a doporu?ené verze klienta. K žádné ztrát? herních ú?t?, postav ani jejich majetku samoz?ejm? nedojde.

T?šit se m?žete na následující:

- Plná podpora datadisku Samurai Empire
- Ethics (good / evil systém)
- Rozší?ené možnosti gild
- Upravené dovednosti
- Championi dle OSI
- Další Virtues
- Nové questy
- Buff ikony

Tím vý?et rozhodn? nekon?í, úplný seznam si m?žete p?e?íst v Diskusním fóru. Již nyní p?ipravujeme další úpravy na m?síc ?íjen. P?echod dále odstartuje velkou sérii zm?n a novinek, se kterými budete seznámeni v následujících týdnech prost?ednictvím t?chto stránek.
Nadcházející zm?ny na serveru - Viky ?tvrtek, 28. zá?í 2006, 16:48
Vážení hrá?i,
na následujícím odkazu si m?žete prohlédnout stru?ný ?eský i kompletní anglický seznam zm?n, které se na serveru chystají s nadcházejícím p?echodem na novou verzi emulátoru RunUO 2.0.0.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Zm?na pravidel - Viky úterý, 26. zá?í 2006, 20:17
Vážení hrá?i,
spolu s nadcházejícím p?echodem na novou verzi emulátoru RunUO 2.0.0, která prob?hne b?hem n?kolika dní, dochází k úprav? pravidla ?. 5. Minimální tolerovaná verze klienta je nyní 5.0.2b (klienti ?ady 4.x již nebudou dále podporovány na stran? serveru), doporu?uje však používat vždy tu nejnov?jší. Všechny proto žádáme aby aktualizovaly své instalace na poslední dostupnou verzi 5.0.4e. Pokud máte s aktualizací problémy, p?e?t?te si informace rubrice Jak za?ít?. Zárove? upozor?ujeme, že nesta?í pouhé nahrazení spustitelného souboru v adresá?i s hrou. V pr?b?hu m?síc? došlo k ?ad? úprav grafiky (p?edm?ty, monstra, animace), zvuku i dalších klí?ových dat, proto je nutné použít oficiální aktualiza?ní servery.

O p?esné hodin? p?echodu, která zap?í?iní nedostupnost serveru na n?kolik desítek minut budete informování na t?chto stránkách. Zde se také dozvíte o všech p?ipravovaných zm?nách a novinkách mezi n?ž pat?í i plná podpora datadisku Samurai Empire a ?ada nám?t? z ?ad aktivních hrá??.

P?i p?echodu nep?ijde nikdo o své postavy ani majetek v?etn? dom? a hrá?ských obchodník?. Smazáno bude pouze n?kolik p?edm?t? z výbavy Elf?, používaných k interním test?m. Takové p?edm?ty by se mezi b?žnými hrá?i nem?ly v?bec vyskytovat.

Nejnov?jší verzi Ultimy s názvem Mondain´s Legacy je možné z následujících stránek. V?nujte prosím pozornost p?íslušnému licen?nímu ujednání.

http://www.uo.com/uoml/downloads.shtml
Nový systém artefakt? - Viky st?eda, 30. srpna 2006, 9:16
Vážení hrá?i,
v pr?b?hu zá?í bude na serveru spušt?n unikátní systém artefakt?, v rámci n?hož budou ve h?e k dispozici 20 zcela nových speciálních p?edm?t?. Ty bude možné získat na map? Felucca a délka jejich existence bude záviset na jejich majiteli. Po uvedení bude systém ve fázi testování, ale již nyní se jeví jako bezproblémový. V??íme, že Vám tento prvek a zárove? odklon od OSI server? zp?íjemní hru samotnou.

Bližší informace se m?žete dozv?d?t v Diskusním fóru. Zde nám také k novému systému m?žete pokládat p?ípadné dotazy.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Zm?ny na serveru - Viky úterý, 29. srpna 2006, 13:16
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující úpravy a zm?ny:

Úprava: Aktualizace k novému klientu verze 5.0.4
Oprava: N?kolik malých oprav v Bulk systému
Aktualizace questu - Viky sobota, 26. srpna 2006, 16:29
Vážení hrá?i,
v našem Quest boardu prob?hla aktualizace questu s názvem Vzestup Nokribana, Pána démon?. P?íb?h pokra?uje.
Zm?ny na serveru - Viky pond?lí, 21. srpna 2006, 17:50
Vážení hrá?i,
na serveru byly provedeny následující úpravy a zm?ny:

P?idán: Nový Bulk systém
Úprava: Aktualizace k novému klientu verze 5.0.3

P?ípadné dotazy a chyby ohledn? nového systému Bulku prosím pišt? do Diskusního fóra.
Úpravy v systému bulk? - Viky pond?lí, 7. srpna 2006, 16:37
Vážení hrá?i,
b?hem n?kolika dní dojde ke dlouho o?ekávané úprav? Bulk systému. Bližší informace o p?ipravované zm?n? se m?žete dozv?d?t v našem Diskusním fóru. Zde se také m?žete zeptat na p?ípadné nejasnosti.

http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.