Zm?ny na serveru - Viky sobota, 27. listopadu 2004, 13:40
Vážení hrá?i,
p?i dnešním plánovaném restartu serveru byly nahrány nové spawny na mapách Ilshenar a Malas, které nás dále p?iblížili OSI server?m a hlavn? jsou nyní osídlené i dosud prázdné nebo sporadicky zapln?né oblasti. Na konci každého dungeonu krom Destartu naleznete šampióna, tedy pána dané oblasti, po jehož p?emožení získáte velkou odm?nu.

Pokud jste ješt? nezažádali o Soul stone (viz. minulá novinka), máte poslední možnost tak u?init do konce ned?le. Kameny se budou rozdávat b?hem p?íštího týdne p?ímo ve h?e.

P?ipomínáme, že gildy mají možnost zažádat o své vlastní diskusní fórum. Podrobn?jší informace naleznete v novince ze 4. listopadu tohoto roku.

Nakonec upozor?ujeme všechny hrá?e, že programy typu SpeedHack a Dual klient jsou u nás p?ísn? zakázány. Dnes bylo nastaveno podrobn?jší zaznamenávání t?chto událostí a pokud se u n?jakého ú?tu prokáže jejich použití, dojde bez milosti k jejich smazání! P?ísn?ji také bude postihováno zneužívání filtru sprostých slov a jeho obcházení. Každé sprosté slovo se zaznamenává k informacím o ú?tu a pokud jich bude více, než je zdrávo, dojde k blokaci daného ú?tu.
Výpadek serveru - Viky pátek, 19. listopadu 2004, 09:36
Vážení hrá?i,
omlováme se za výpadek serveru a v??íme, že bude co nejd?íve op?t dostupný.

Update 20.11. 2004, 21:20

Server byl zprovozn?n po 17. hodin?. Na vin? byl pád systému a následný problém s BIOSem desky, který smazal informaci o primárním disku. Omlouváme se za p?ípadné komplikace a v??íme, že se tento problém nebude opakovat. Dále zvažujeme koupi diskového pole, které by zajistilo bezpe?nost dat p?i p?ípadném výpadku disku a dalších obdobných komplikacích. Jako malá satisfakce se bude všem hrá??m s ú?tem starším 30 dní rozdávat magický kámen Soul stone, který umožní p?enos libovolné dovednosti z jedné postavy na druhou v rámci herního ú?tu. K jeho získání mi pošlete privátní zprávu na fórum nebo na adresu admin@undiscoveredland.cz. Rozdávat se budou hromadn?. Do p?edm?tu uve?te slovo SoulStone a do zprávy jméno ú?tu a všechny postavy, na n?m se nacházející.
Nový Razor - Viky úterý, 16. listopadu 2004, 18:49
Vážení hrá?i,
po vydání nové verze klienta verze 4.0.6a p?estal fungovat všemi oblíbený nástroj Razor. V sekci Download m?žete najít jeho opravenou verzi 18a, která tento problém ?eší.

Pomalu se za?ínáme p?ipravovat na podporu nejnov?jšího datadisku Samurai Empire. Ten obsahuje novou mapu, domy monstra, nespo?et p?edm?t? a dva charaktery v Japonském stylu. Z d?vodu nových datových soubor? budou všichni hrá?i muset aktualizovat klienta na verzi 4.0.5a vyšší. Pro plnou podporu bude vyžadován datadisk samotný, který se dá zakoupit p?es mnohé internetové obchody na našem území za více než p?ijatelnou cenu.

Update 20:35

Ze stejného d?vodu byl vydán i nový build programu UO Gateway 1.9 s ?íslem 1261. Stahovat m?žete z našich stránek.
Aktualizace stránek - Viky ned?le, 14. listopadu 2004, 16:57
Vážení hrá?i,
prob?hla celková aktualizace sekce Obrázky. Nalézt v ní m?žete momentky z n?kolika posledních akcí, které se na serveru udály.

Založena byla nová sekce Propagace, v níž máte k dispozici p?t obrázkových proužk?, které m?žete umístit na své stránky a podpo?it tak náš server. Jejich autorem je Wirus, kterému tímto d?kujeme.
1. oficiální sraz - Viky pátek, 12. listopadu 2004, 18:21
Vážení hrá?i,
v nejbližších týdnech plánujeme setkání ?len? realiza?ního teamu serveru a p?i té p?íležitosti by jsme rádi uspo?ádali i sraz všech našich p?íznivc?, odp?rc? a zkrátka každého, kdo alespo? n?kdy spo?inul na prahu tohoto serveru. Protože by se jednalo o historicky první oficiální akci tohoto druhu, provádíme p?edb?žný pr?zkum po?tu ú?astník? v Diskusním fóru. Odpov?zte prosím v anket? na jednoduchou otázku a p?ípadn? i p?ipojte sv?j názor.
P?ímý odkaz - http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic... D?kujeme.

Ve fóru bylo z?ízeno nové téma s názvem RP pokec aneb diskuse v RP mluv?. P?ístup pro zápis nemá každý, pravidla pro p?ijetí naleznete zde - http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Plnohodnotné ?lenství - Viky ?tvrtek, 11. listopadu 2004, 21:38
Vážení hrá?i,
po m?sí?ním zkušebním období Kanclé?e Maurica Vám tímto oznamuji, že se z n?j stal plnohodnotný ?len teamu. P?eji mu, aby se mu na serveru líbilo.

Nahrány byly nové skripty šach? a chatu. V obou systémech p?ibylo n?kolik nových nastavení. Dále prob?hla zm?na všech spawn? na map? Malas a ?áste?n? i v Ilshenaru.
Výpadek - Viky úterý, 9. listopadu 2004, 19:31
Vážení hrá?i,
bohužel došlo k výpadku našeho serveru. Pracujeme na jeho op?tovném spušt?ní.

Update 10.11. 2004, 14:10

Server nekomunikuje ani po restartu, situací se i nadále zabýváme a doufáme, že co nejd?íve bude op?t dostupný.

Update 11.11. 2004, 11:30

V dnešních pozd? odpoledních hodinách by m?ly být vy?ešeny všechny problémy spojené s výpadkem serveru. Po jeho spušt?ní pro Vás p?ipravujeme malé p?ekvapení.

Update 11.11. 2004, 18:45

Server i status je nyní pln? p?ístupný. Omlouváme se za p?ípadné komplikace. Informace o p?ipravovaném p?ekvapení budou zve?ejn?ny pozd?ji.
Nový Razor - Viky úterý, 9. listopadu 2004, 18:50
Vážení hrá?i,
po delší odmlce vyšla nová verze klonu UO Assistu jménem Razor s ozna?ením beta 18. Nep?ináší žádné výrazné novinky ?i funkce, ale opravuje spoustu chyb. Aktualizace tedy není na škodu. Soubor naleznete v rubrice Download.
Fóra pro gildy, turnaje a nový ?len teamu - Viky ?tvrtek, 4. listopadu 2004, 20:42
Vážení hrá?i,
každý gildmaster má možnost zažádat o vlastní skryté fórum pro svou gildu. On sám se stane moderátorem daného fóra a bude moci ur?ovat, kdo z hrá?? do n?j bude mít p?ístup. Jedinou podmínkou pro založení je minimální po?et t?ech hrá?? v dané gild? a její stá?í více jak 14 dní. Máte-li zájem, kontaktujte m? skrze osobní zprávu (PM) p?ímo ve fóru.

V sobotu 6.11. 2004 se v 16 hodin uskute?ní turnaj, sraz je p?ed arénou v Jhelomu. O hodinu pozd?ji bude zahájen další šachový turnaj, sraz je u šachovnice ve m?st? Nujel'm. Registra?ní poplatek na každou akci je 500 gp a platí se p?ímo na míst?.

Dnes byl také p?ijat do zkušebního období nový ?len teamu Illeanos, jehož hlavní náplní bude p?íprava a organizace Quest? a dalších akcí. Mimo to bude vy?izovat i page a zodpovídat vaše dotazy v Diskusním fóru.
Výpadky stránek - Viky úterý, 2. listopadu 2004, 20:09
Vážení hrá?i,
na server, kde hostujeme stránky serveru zaúto?ila nová varianta viru Beagle, která na n?j z napadených po?íta?? zasílá nesmyslné požadavky a tím ho nadm?rn? zahlcuje. Proto nemusí být tyto stránky ani Diskusní fórum, které je jejich sou?ástí ?asto p?ístupné. Herního serveru a jeho statusu se výpadky netýkají. Všechno funguje jak má. V p?ípad? jakýkoliv komplikací ?i dotaz? nás kontaktujte na adrese admin@undiscoveredland.cz. Všem se omlouváme za p?ípadné komplikace a v??íme, že virová nákaza bude brzy minimalizována a provoz webu se vrátí do p?vodních kolejí.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.