Download
Zde naleznete veškeré soubory, které jsou třeba k hraní na našem serveru.

Soubor Popis Velikost
Razor 1.0.10 Klon programu UOAssist. Je zdarma, má více funkcí, lepší systém maker a m?žete s ním d?lat screenshoty. Umí odstranit kódování klienta. Druhá finální verze po více jak t?ech desítkách betaverzí opravuje mnoho chyb a p?idává prvky stability. P?epsán byl celý sí?ový kód v?etn? šifrování a byla p?idána podpora pro spolupráci s programem ConnectUO. Opravuje problémy s posledním klientem verze 6.0.5.0. 650 kB
UO Auto-map 8.3 V tak rozsáhlém sv?t? se jist? neobejdete bez mapy. Zaznamenány jsou i obchody, dungeony a další d?ležitá místa. 162 kB
ConnectUO Desktop Beta 0.2.3.3 Náhrada za již nefungující UO Gateway, tentokrát p?ímo od tv?rc? emulátoru RunUO. Program slouží ke spoušt?ní Ultimy. Obsahuje seznam ve?ejných server?, p?idávat lze i vlastní. Bez modifikace p?vodních soubor? odstra?uje kódování z klienta, snížit jeho zát?ž v??i procesoru. Tato verze spolupracuje pouze s Razorem 1.0.6 a nov?jším. K jejímu spušt?ní je nutná instalace .NET Frameworku 2.0. Pozor, jedná se o testovací verzi s podporou automatických aktualizací, které d?razn? doporu?ujeme! 2361 kB
UO ScreenShot Ultility 1.33 Program pro snímání obrazovky, optimalizovaný pro použití s Ultimou, nastavení kvality, umíst?ní (vše již obsahuje Razor). 355 kB
UO Trace 1.02a Malý program pro m??ení konektivity. Doporu?ujeme vyzkoušet v p?ípad?, když máte problémy s p?ipojením. 38 kB
RunUO 2.0.0-rev83-2 Zdrojové kódy Zdrojové kódy jádra emulátoru RunUO 2.0.0 s našimi úpravami vydané pod licencí GNU/GPL 2 a nov?jší. 272 kB
PlayUO Client Beta 13 Po dlouhé odmlce op?t nová verze alternativní klient pro p?ipojení k serveru. Nedoporu?ujeme pro ostré hraní, ale za vyzkoušení to stojí. Podpora rozlišení do 1600x1200 a další zajímavosti. Oproti minulé verzi bylo opraveno spousta chyba a p?idána podopora datadisku SE a klienta 4.0.8a. 466 kB

Všichni teď zkouší poker online, ale není nad živý poker.

Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.