V jakém stádiu se server nachází?
03. dubna 2004 byl oficiáln? spušt?n beta test na emulátoru RunUO Beta 36.
10. zá?í 2004 jsme provedli p?echod na nov?jší verzi emulátoru RunUO RC0.
31. ledna 2005 jsme provedli p?echod na nov?jší verzi emulátoru RunUO 1.0.0 s podporou frakcí a dalších novinek.
29. zá?í 2006 jsme provedli p?echod na nov?jší verzi emulátoru RunUO 2.0.0 s plnou podporou datadisku Samurai Empire.
13. listopadu 2007 byla p?idána podpora pro datadisk Mondain´s Legacy.
Jaká je HW konfigurace serveru?
Server je osazen procesorem AMD AthlonXP 1800+, má 1024 MB SDRAM a dva 40 GB pevné disky. K Internetu je p?ipojen 100 Mbit linkou spole?nosti NetHost s.r.o., které tímto mnohokrát d?kujeme.
Kdy bude aktivní m?j herní ú?et?
Ihned. Spus?te Ultimu a vypl?te uživatelské jméno a heslo. Ú?et se tak automaticky z?ídí. V p?ípad? problém? kontaktujte jednoho z administrátor?.
Lze si vybrat vlastní rasu?
Ano, spolu s p?íchodem posledního datadisku má každý na výb?r mezi postavami ?lov?ka a elfa s rozdílnými vlastnostmi. B?hem hraní lze rasu hrá?ských postav zm?nit za pomoci speciálních úkol?.
Probíhají na serveru boje Order/Chaos?
Ano, v rámci gildovních válek. Celé gildy se mohou stát ?leny jednotlivých frakcí a boje pak dostanou nový rozm?r. Nov? lze též využít rozši?ujícího systému Ethics, kdy si každý m?že vybrat, zda bude "hodný" ?i "zlý".
Jakou používate mapu?
V sou?asné dob? využíváme map Felucca a Trammel, které jsou pln? spawnované v?etn? všech m?st a dungeon?. Majitelé nov?jších verzí Ultimy mohou využít map Ilshenar, Malas a Tokuno ?i rozší?ení map p?vodních.
Co nové dovednosti?
Na serveru je jich více jak 50 v?etn? n?kolika nových. Na své si tak p?ijdou i paladinové, nekromanti, ale možné je hrát i za postavy ninjy a samuraje.
A kouzla?
Na serveru existují t?i knihy magie. Pro kouzelníky, nekromanty a paladiny. Poslední dv? jmenované obsahují mnoho nových kouzel. Sta?í jen vyzkoušet. Dále je možné využít knih speciálních úder? ninjy a samuraje. Ovládnout lze i speciální dovednost Spellweaving.
Jak je to s pronájmem a prodejem dom??
Domy ve m?stech se v sou?asné dob? nepronajímají. M?žete si však koupit vlastní d?m a postavit si ho za m?sty nebo na opušt?ných kontinentech. K tomu slouží speciální p?edm?t dalekohledu, v jehož p?ehledném menu si m?žete vybrat z n?kolika domk?. Ten lze zakoupit od jednoho z obchodník?. D?m lze kompletn? p?estav?t podle vlastního uvážení.
Je možné vyrobit zbran? z barevného kovu a d?eva?
Považujeme to za nedílnou sou?ást PvM a PvP. P?ipravili jsme také rozšírení stávajícího systému bulk?, který ?emeslník?m usnadnil jejich práci.
Jak si založím gildu?
Kupte si ji u jednoho z obchodník?. Umístit se musí do hrá?ského domu, ke kterému máte vlastnická nebo spoluvlastnická privilegia. Neplatíte žádné m?sí?ní poplatky ani nájmy. Nov? lze gildu snadno z?ídit p?ímo z paperdolu pomocí tla?ítka Guild.
Jak si vytrénuji základní dovednosti?
Využijte možnosti tréninku od obchodník?. Každý nabízí n?jaké jiné dovednosti. Sta?í si jen vybrat a p?etáhnout na jeho postavu pot?ebnou ?ástku.
Jaké jsou maximální hodnoty dovedností?
Skillcap 700.0%, maximální velikost dovednosti 100.0%, Statcap 225, maximální velikost jednoho statu 125. Dovednosti i staty m?žete zamykat, pop?. nastavit jejich klesání. Díky Veteran reward programu a speciálním svit?m lze navýšit daná dovednost i samotný skillcup nad tyto hodnoty. Rozdíly jsou také v postavách ?lov?ka a elfa.
Jak se nakupuje?
Klikn?te na obchodníka a v menu si vyberte položku Buy, Sell pop?. jinou. Hotovost je pot?eba mít u sebe, pokud nenakupujete za více jak 2.000 gp.
Mohu beztrestn? makrovat AKF?
Ano, pokud se ale více jak 240 minut nehnete z místa, p?estane daná dovednost r?st. Na n?ktré dovednosti se tato restrikce nevztahuje.
Mám plnou bankovní schránku, co s tím?
Ukládejte peníze do šeku pomocí p?íkazu check. P?íklad: check 2000 uloží 2000 gp.
Suroviny dávejte do Commodity deedu.
Neskladujte zbyte?nosti.
Pokud ani to nepom?že, kupte si domek.
Jak ?asto se ukládá sv?t a restartuje server?
Herní sv?t se ukládá každou hodinu a k pravidelnému restartu serveru dochází každý den v šest hodin ráno.
Copyright (c) 2002-2005 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.