Undiscovered Land - Viky ?tvrtek, 1. ?ervence 2004, 23:46
Vážení hrá?i,
server je již pln? funk?ní. V sou?asné dob? pouze ?ekáme na jeho p?ipojení do Internetu, o kterém Vás budeme neprodlen? informovat. Do té doby nezbývá než ?ekat.

Dále byla na ?etné žádosti hrá?? z?ízena sekce Dary, ve které se m?žete dozv?d?t, jak našemu projektu pomoci nebo také to, kdo už mu pomohl.
Pomoc serveru - Viky pond?lí, 21. ?ervna 2004, 14:40
Vážení hrá?i,
v Diskusním fóru a na mém mailu se za?aly objevovat dotazy, jakým zp?sobem lze p?isp?t na obnovení a provoz serveru. Vše jsem tedy sepsal a zve?ejnil ve fóru. Kopii dávám i sem.

Takze vsichni kteri chteji prispet libovolnou castkou na obnovu a provoz serveru, mohou sve platby posilat na nasledujici ucet: 1180236153/0800 (Ceska sporitelna).
Veskere penize, ktere prijdou budou zverejneny (pokud si zasilatel nebude prat opak) na strankach v nove sekci Dary, kde se take budete moci dozvedet, na co konktetne byly pouzity. Budou z nich hrazeny nasledujici veci: provoz serveru, HW serveru, domena a pripadne i placeny webhosting stranek. Jako variablilni symbol uvedte libovolne cislo, ktere mi nasledne zaslete mailem, abych vedel, od koho ktery prispevek je. Do poznamek k platbe napiste vas nick popr. jmeno herniho uctu. Na pozadani zverejnim i mezinarodni kontakt, pokud nekdo chcete prispet ze zahranici.
Upozornuji, ze zadny prispevatel nebude svym darem zvyhodnen ve hre oproti ostatnim. Jako nadstandardni sluzbu nabizim on-line herni pomoc pres ICQ.

Update 16:20
Vyšel Razor Beta 13, který ?eší problémy p?echázející verze s novými klienty ?ady 4.0.3. Stáhnout si ho m?žete v rubirce Download.
Server - Viky sobota, 19. ?ervna 2004, 23:29
Vážení hrá?i,
p?ed n?kolika dny došlo k vým?n? desky, která je pln? otestovaná a funk?ní stejn? jako pam??, chladi?, disky i zdroj. Bohužel další (a z?ejm? i poslední) problém nastal v procesoru, který odešel spolu s deskou. M?li jsme AthlonXP 1800+, ale k b?hu sta?í i pomalejší, obecn? Duron 1 GHz+, prakticky cokoliv do Socketu A. Aby se zamezilo lag?m, je déle pot?eba po?ídit 256 nebo lépe 512 MB DDR pam??.

Pokud bych kupoval nové komponenty, zvolil bych:

Procesor AthlonXP 2000+, 1800 Kc
http://www.alzasoft.cz/DetailPage.asp?DPG=39560

Pam?? 512 MB DDR333, 2600 Kc
http://www.alzasoft.cz/DetailPage.asp?DPG=39627

Bohužel však nemám dostate?ný finan?ní obnos, proto prosím všechny hrá?e o pomoc. Velmi nám uleví zap?j?ení nebo darování jakéhokoliv procesoru Duron 1 GHz+ a DDR pam?ti 128 MB+ na 266 MHz+. Pom?že nám i p?isp?ní finan?ním obnosem, který bude použit na nákup výše uvedených komponent. Za pomoc nabízím reklamu na t?chto stránkách a neskonalé díky. Doma mám n?kolik SDR pam?tí o velikosti 128 - 256 MB, které mohu vym?nit za procesor popr. za DDR varianty, možná je tedy i vým?na. Ozvat se mi m?žete na mail admin@undiscoveredland.cz

Všem mnohokrát d?kuji i za to, ze u nás z?stáváte.
Viky, Administrátor serveru
Provizorní spušt?ní - Viky sobota, 19. ?ervna 2004, 10:12
Server byl v?era ve ve?erních hodinách provizorn? spušten a pokud bude zájem, pob?ží až do ned?le. Op?t není t?eba nic m?nit, sta?í se jen p?ihlásit obvyklým zp?sobem.
Provizorní spušt?ní - Viky ned?le, 13. ?ervna 2004, 15:20
Dnešní odpoledne jsem spustil server. Pokud o n?j bude zájem, chystám se ho spustit na celý p?íští víkend. Nemusíte nic m?nit, sta?í se jen p?ihlásit b?žným zp?sobem.

P?ipraveno je i n?kolik novinek:
- Kompletní p?espawnování sv?ta
- Nový systém ro?ních období a po?así
- In-game status serveru (p?íkaz .serverstatus)
- Zpráva dne (p?íkaz motd bez te?ky)
- Nejnov?jší verze herního módu Challenge
Spušt?ní serveru - Viky st?eda, 26. kv?tna 2004, 17:10
Vážení hrá?i,
dnes se mi kone?n? poda?ilo dát desku do reklama?ního ?ízení, ze kterého již vzejde deska nová. Dále budeme upgradovat HW tak, aby již v budoucnu nedocházelo ke zpomalení hry. I ve h?e samotné chystáme spoustu Novinek, které Vás jist? pot?ší.
Provizorní spušt?ní - Viky pátek, 7. kv?tna 2004, 19:05
Vážení hrá?i,
st?jn? jako minulý víkend bude server provizorn? spušten dnes ve 20:00 a pob?ží až do ned?le.
Prosba - Viky pond?lí, 3. kv?tna 2004, 21:10
Vážení hrá?i,
pokud máte zájem podpo?it náš server a urychlit tak jeho op?tovné spušt?ní, kontaktujte m?, prosím, na mailové adrese admin@undiscoveredland.cz

D?kuji

Další informace
http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Provizorní spušt?ní - Viky pátek, 30. dubna 2004, 23:04
Vážení hrá?i,
aby jste si mohli zahrát alespon v sobotu, spustil jsem hru na provizorním po?íta?i. Ten má sice dostatek pam?ti, ovšem pomalejší procesor a linka, ke které je p?ipojen má pouze 1 Mbit. P?esto by však hra m?la být plynulá. Pro p?ipojení nemusíte nic m?nit ani nastavovat, sta?í spustit Ultimu.

Základová deska na které je zatím nespecifikovaná závada dosud není v reklama?ním ?ízení, b?hem víkendu se jí pokusíme opravit. Model který máme již není na trhu dostupný. Tímto Vás žádám, pokud vlastníte p?ebyte?nou desku ECS K7SOML nebo znáte prodejnu, kde ji stále prodávají, kontaktujte m? prosím. Zna?n? by se tak urychlil proces obnovení. D?kuji
Questy - Viky úterý, 27. dubna 2004, 10:12
Vážení hrá?i,
v rubrice Quest board se v?era objevil první rozsháhlý úkol, další budou následovat. Nejv?tší p?íliv nových úkol? ?ekejte op?t o víkendu.

Hrá??m Samanta a Thingol byl zakázán p?ístup na fórum poté, co na n?m v?era p?edvedli. Pokud budou ve své ?innosti pora?ovat i ve h?e, jejich ú?ty budou blokovány.

Update 16:05

Došlo k poškození serveru. Odvezl jsme ho ze serverovny dom? a podle všeho byla poškozena základová deska (všechny ostatní komponenty v jiném po?íta?i fungují). Je stále v záruce, takže ji zítra p?jdu reklamovat. Z?ejm? to ale potrvá n?jaký ?as. Všem hrá??m se omlouvám a doufám, že op?t brzy budeme fungovat.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.