Malé zm?ny - Viky ned?le, 4. dubna 2004, 12:27
Na základ? Vašich p?ání a p?ipomínek jsme upravili následující v?ci:

- P?i založení nové postavy se 4.000 gp p?esunou do banky a 1.000 gp z?stane u postavy
- Anti-macro skript byl nastaven na 240 minut a už se nevztahuje na dovednost Magic resist

Update 17:30

- Z britainského h?ibtova byl odstra?en Liche

Update 18:45

Informace o hrá?ských domech a jejich ovládání http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Malé zm?ny - Viky sobota, 3. dubna 2004, 20:05
Na základ? Vašich p?ání a p?ipomínek jsme upravili následující v?ci:

- Každá nová postava získá 5.000 gp do za?átku
- Obchodníci nyní mají ve svých nabídkách v?tší zásoby zboží
- K?íž naleznete p?ed vchodem do hradu lorda Britishe. Jinak je najdete u pomník?.
- P?ed banku v Britain byla umíst?na truhla na dary pro nová?ky a odpadkový koš, v dolu výhe? a kovadlina

Pokud se vám ni?í p?edm?ty, které ?asto namáháte (krumpá?, sekera, kladivo...), po?i?te si daný p?edm?t z kvalitn?jšího kovu. Vydrží déle nebo bude dokonce nezni?itelný.

Máte-li problém s p?ipojením, d?kladn? si p?e?tete rubriku Jak za?ít?.
Spušt?ní serveru - Viky sobota, 3. dubna 2004, 13:03
Server byl spušt?n o hodinu d?íve, tedy nyní.

Prosíme všechny hrá?e, aby si nejprve p?e?etli rubriku Jak za?ít?. Vyhnou se ti tím p?ípadným komplikacím.

P?ejeme p?íjemnou zábavu!
Otev?ení Beta testu - Viky pátek, 2. dubna 2004, 13:52
Vážení hrá?i,
s velkou radostí Vám oznamujeme, že dne 3. dubna 2004 slavnostn? spouštíme beta test serveru. Alfa test je zdárn? za námi a podle posledních interních test? m?žeme sm?le oznámit, že server je p?ipraven pro ostré hraní. Nejenom, že o své nov? založené postavy a jejich majetek již nikdy nem?žete p?ijít, ale po?ádat se budou také questy, turnaje a další speciální akce. Jednoduše, na serveru za?ne být živo. S ohledem na Vás jsme se snažili co nejvíce v?cí zautomatizovat, takže samotné zakládání herního ú?tu je okamžité, bez asistence GM je možné zakoupit i d?m, gildovní kámen, ale i spoustu dalších v?cí, které dosud nebyly možné. Zajímavostí na ?eské pom?ry bezesporu je, že všech, více jak 50 dovedností je reáln? využitelných a jsou navzájem propojeny. Mnoho zm?n prod?laly i naše stránky, které nyní obsahují aktualizované informace ve všech sekcích. Nechceme Vás ale zdržovat sáhodlouhým vypráv?ním. K hraní u nás sta?í jakákoliv verze Ultimy, aktualizovaná na poslední možnou verzi. Další informace o p?ipojení jsou v nov? vzniklé rubrice Jak za?ít?. Následuje zkrácený výpis hlavních Novinek.

?ím je tedy zajímavý náš server?

- Co nejvíce se snaží podobat originálním server?m zvaným OSI
- Funguje vždy s nejnov?jším klientem, net?eba nahrávat desítky MB nových soubor?
- Automatické vytvá?ení ú?t? p?ímo ze hry
- Pln? obsazený sv?t Felluca p?esn? podle OSI server? v?etn? všech dungeon?
- Podpora posledního datadisku AoS v?etn? 3D verze hry. Hrát lze i s nejstarší Ultimou
- Hrá?i mají k dispozici všech, více jak 50 dovedností, které fungují p?esn? podle originálních server?. Všechny jdou optimáln? využít a navzájem se kombinují.
- Nové postavy nekromanta a paladina mají vlastní kouzla, dovednosti i schopnosti boje
- Unikátní systém št?stí ur?uje, co ze zabitých nep?ítel získáte
- Každý si m?že po?ídit svého obchodníka
- Domky i gildovní kameny si jednoduše koupíte u obchodníka a sami postavíte. Nemusíte platit žádné další poplatky. Vše se snadno ovládá p?es administraci. K dispozici je plnohodnotná implementace gildovních válek.
- Podrobný status ukáže nejenom jména p?ipojených hrá??, ale i jejich dovednosti a obrázky. V seznamu jsou i gildy a jejich statistiky.
- Pro zpest?ení hry jsme p?idali i nové módy známe z 3D ak?ních her - Challenge, Paintball, CTF a další.

Všechno je zdarma! Sta?í mít pouze instala?ní CD s libovolnou verzí Ultimy.

D?ležité odkazy na fórum

Odm?ny pro testery http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Pravidla pro nahlašování chyb http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Kdo je Viky? http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...

Váš Undiscovered Land team
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.