Posila teamu - Viky ned?le, 25. dubna 2004, 15:05
Vážení hrá?i,
v?era byl najat nový Kanclé?, který bude mít na starost Questy a pozdeji i vaše probémy ve hre a na fóru. Jeho identitu nechceme zatím prozrazovat, proto má krycí jméno je Heaven. Nedá se také žádným zp?sobem kontaktovat.

Vyhodnocení sout?že se Screenshoty. Za?azeny byly jen ty, které spl?ovali formát JPG a byly z období beta testu. Pokud n?kdo zaslal obrázk? více, vybral se ten nejlepší.

1. Místo Lee - 10.000 gp
2. Místo Jay - 5.000 gp
3. Místo Nixon - 3.000 gp

O ceny si napište Page ve h?e, dostante je do banky. Všechny sout?žní Screenshoty si m?žete prohlédnout v sekci Obrázky.

Update 16:50

V 18 hodin prob?hne restart serveru za ú?elem nahrání nové verze bojového módu Challenge a p?idání obchodníka Nekromanta.

Update 17:15

P?i namátkové kontrole bylo u v?tšiny hrá?? zjišt?no založení více postav, než je dovoleno. Ve st?edu 28.4. 2004 budu všechny nadbyte?né postavy u nedopovídajících ú?t? mazat. U?i?te tak ješt? p?edemnou a vyhn?te se tak možnému smazání postavy, za kterou kup?íkladu hrajete nej?ast?ji. Op?t tento den v 18 hodin budu p?ed bankou v Britain p?edávávat zbylé testerské balí?ky t?m, kte?í si o n? zažádali.
Malé zm?ny - Viky sobota, 24. dubna 2004, 01:18
Vážení hrá?i,
seznam aktuálních zm?n shrnu tentokrát v bodech.

- Aréna bude op?t zprovozn?na v?etn? oprav
- Necro NPC bude umíst?n do všech magických obchod? ve Felluce
- P?ijat bude nový Kanclé? pro tvorbu quest? a pomoc ve h?e i na fóru.
- V sekci Download je k dispozici nová verze programu Razor

Také doufám, že se mi v dohledné dob? poda?í dostat do serverovny, p?idat pam?? a znovu zapnout status.
Vyhodnocení sout?že - Viky ?tvrtek, 22. dubna 2004, 23:20
Vážení hrá?i,
o víkendu prob?hne vyhodnocení sout?že o nejlepší Screenshot a zve?ejn?ní výherc?. Všechny se také objeví v rubrice Obrázky.
Bohužel jsem nucet sepsat pravidla pro Order a Chaos gildy, protože chování n?kterých hrá?? ?i skupin neodpovídá jejich vyznání a hodnotám. Zna?n? se tak degraduje smysl gildovních válek.
Hrá?i s neRP jmény mají možnost b?hem víkendu své postavy nechat p?ejmenovat za ?ástku 50.000 gp. Ostatní tuto možnost nemají. Upozor?uji, že se jedná o akci ojedin?lou a že se již nebude opakovat!
Z d?vodu zneužívání arény dojde k zákazu jejího používání bez asistence GM. Bude tak vyhrazena p?evážn? na turnaje a další podobn? zam??ené akce.
Tešt? se na víkend - p?ipraveno je n?kolik zajímavých quest? pro jednotlivce, skupiny i gildy. P?ipravujeme také sérii úkol? pro Crafy.
Novinky - Viky úterý, 20. dubna 2004, 22:40
Vážení hrá?i,
v sou?asné dob? jsem velmi zaneprázdn?n a k po?íta?i se dostanu jen na n?kolik minut denn?. Proto se v n?kolika následujících dnech nebudu vyskytovat ve h?e ani reagovat na okolní d?ní. V blízké budoucnosti chystáme n?kolik zajímavých zm?n, které vás rozhodn? pot?ší.
Mág ve m?st? Umbra nyní trénuje dovednost Necromancy.
Malé úpravy webu - Viky ned?le, 18. dubna 2004, 12:30
Vážení hrá?i,
dnes došlo k úprav? ?tvrtého pravidla, které se týká zakládání ú?t? a herních postav. Ve FAQ byla zm?n?na maximální velikost jednoho statu na hodnotu 125.

B?hem p?íštího víkendu prob?hne kontrola hrá?ských jmen, po?tu postav na jednom ú?tu, verzí klient? a v p?ípad? gild i kontrola titul?. Pokud tedy jakýmkoliv zp?sobem porušujete Pravidla, máte týden na nápravu.

Dnes je také poslední den, kdy je možné posílat do sout?že obrázky ze hry.
Rychlost serveru - Viky pátek, 16. dubna 2004, 21:29
Vážení hrá?i,
z d?vodu nedostatku pam?ti na serveru se hra stala neplynulou. Abychom do?asn? omezili její spot?ebu, vypneme do?asn? b?hem víkendu Status. V nejbližší dob? bude do serveru instalována další pam??, kterou nám zap?j?il hrá? Aramir a kterému tímto mnohokrát d?kujeme. Pokud by jste i vy m?li zájem o p?isp?ní na chod serveru (a to jakýmkoliv zp?sobem), napište mi, prosím, na m?j mail. V sou?asné dob? pot?ebujeme dv? 512 MB DDR pam?ti a zvažujeme i p?echod na placený hosting. Na oplátku nabízíme (nejenom) možnost reklamy na našich stránkách.
Plánovaná odstávka - Viky ?tvrtek, 15. dubna 2004, 11:35
Vážení hrá?i,
mezi 11:45 a 12:15 prob?hne plánovaná odstávka serveru. Sv?t i postavy budou v?as uloženy, takže se nemusíte ni?eho obávat.
D?kuji za pochopení.
Sout?ž a statistiky - Viky st?eda, 14. dubna 2004, 20:05
Vážení hrá?i,
sout?ž o nejlepší Screenshot byla prodloužena do konce tohoto týdne. Své obrázky posílejte na m?j mail.

Dnes také p?ekro?il po?et p?ipojených hrá?? magické ?íslo 30. Po?et unikátních návšt?v na strákách je více než 1000.

O víkendu prob?hne n?kolik zajímavých quest?.

Všem d?kujeme za podporu!
Dovolená - Viky st?eda, 7. dubna 2004, 16:45
Vážení hrá?i,
od zít?ka do pozdních pond?lních hodin nebudu k dispozici a v této dob? m? nebude možné kontaktovat. V p?ípad? založení nových ú?t? ?i dalších d?ležitých v?ci prosím kontaktujte mého zástupce - hollow@undiscoveredland.cz.

Pokud jste ješte nedostali sv?j balí?ek za testovaní a již jste o n?j písemn? poždali, bud?e dnes mezi 18. a 19. hodinou ve h?e.
Sout?ž - Viky úterý, 6. dubna 2004, 12:57
Vyhlašujeme sout?ž o nejhez?í Screenshot. Každý hrá? m?že zaslat pouze jeden a to na m?j mail admin@undiscoveredland.cz. P?ijímám soubory do max. velikosti 200 kB ve formátu JPG. Uzáv?rka prob?hne v pond?lí 12.4. 2004.
První cena je 10.000 gp, druhá 5.000 gp a t?etí 3.000 gp.

Na základ? Vašich p?ání a p?ipomínek jsme upravili následující v?ci:

- Obchodníci nyní dopl?ují své zásoby podle zájmu kupc?
- Snížena velikost region? v dolech. Nyní lze ruda vykopat na více místech.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.