Turnaj - Viky sobota, 23. ?íjna 2004, 14:59
Vážení hrá?i,
i tuto sobotu prob?hne v 16 hodin turnaj, sraz jako obvykle p?ed arénou v Jhelomu. Registra?ní poplatek ?iní 500 gp, vybavení a dostatek zásob všech pot?ebných v?cí si vemte s sebou.

V 17 hodin se bude konat již avizovaný turnaj šachový. Sraz je ve m?st? Nujel'm u šachovnice, zápisné ?iní 500 gp.
Výpadek - Viky pátek, 22. ?íjna 2004, 20:16
Vážení hrá?i,
p?ed n?kolika okmažiky bylo ztraceno spojení se serverem. Podle prvních odhad? došlo k výpadku v serverovn?. O dalším d?ní Vás budeme informovat v této novince.

Update 20:55

Vše je již v po?áku. Problém nastal v celé serverovn? a stejn? jako my bylo postiženo hodn? jiných server?. Jednalo se pouze o výpadek konektivity, takže server celou dobu fungoval. Pouze se k n?mu nedalo p?ipojit. Všem se omlouváme za p?ípadné komplikace.

Update 23.10. 2004

K doložení v?erejší situace p?idávám odkaz na nezávislý ?lánek na serveru Živ?, který obsahuje i oficiální vyjád?ení - http://www.zive.cz/h/Bleskovky/AR.asp?ARI=119434
Chyba p?i restartu - Viky ?tvrtek, 21. ?íjna 2004, 10:49
Vážení hrá?i,
omlouváme se za chybu, která nastala p?i restatu serveru a díky níž byla nahrána stará záloha. Mnoho z Vás tehdy ješt? nem?lo založené ú?ty nebo n?které z postav, proto jste je p?i p?ihlášení nemohli najít. Nyní je již vše v po?ádku.
Spam serveru - Viky úterý, 19. ?íjna 2004, 19:01
Vážení hrá?i,
p?ed n?kolika dny za?al emulátor p?ijímat nesmírné množství falešných paket? a v sou?asné dob? již existuje 250 MB textový soubor, ve kterém jsou uloženy. Každých n?kolik vte?in vzr?stá o další kB. Proto jsme provedli kontrolu záznam? a zjistili t?i herní ú?ty, které mají toto po?ínání na sv?domí. Výslovn? žádám jejich majitele aby p?estali používat nepovolené externí programy a p?ípadn? i p?einstalovali Ultimu z originálního CD. Op?t za 24 hodin budeme záznamy kontrolovat a pokud bude spam serveru pokra?ovat, zablokujeme dané ú?ty až do doby, dokud jejich majitelé problém na svých po?íta?ích nevy?eší. Poslední oktet IP adresy je zám?rn? nahrazen *.

IP: 213.160.177.*, ú?et: tomo
IP: 212.96.177.*, ú?et: Theodor
IP: 212.96.177.*, ú?et: Gibb
Klient 4.0.5a - Viky pond?lí, 18. ?íjna 2004, 09:27
Vážení hrá?i,
jak jsme p?edpokládali, nová verze klienta 4.0.5a funguje s naším serverem správn?. Problémy nebyly objeveny ani v ?asto používaných programech Razor beta 17 a UO Gateway 1.9.1258, která byla dnes p?idána do rubriky Download. Protože se však jedná o objemný patch a dosud si ho nestáhlo hodn? hrá?? OSI server?, m?žete se setkat s jeho velmi pomalým stahováním. Doporu?ujeme proto pose?kat s jeho stáhnutím ješte n?kolik dní.
Porušování pravidel - Viky sobota, 16. ?íjna 2004, 14:13
Vážení hrá?i,
na serveru se nám za?al rozmáhat nep?kný neduh a to používaní dvou klient? na jednom po?íta?i nebo vlastn?ní dvou a více herních ú?t? jednou fyzickou osobou, což je jasné porušení pravidel 4 a 6. Rád bych Vás tedy upozornil že takové chování je nep?ípustné a výmluvy typu: „Mám doma dva po?íta?e a na každém spušt?ný jeden klient.“ nebo „Brácha tu není a tak mu trénuji postavu“ nebudou brány v potaz. Každý m?že vlastnit jen jeden ú?et a není povoleno ani jejich p?j?ování, jak praví pravidla. Pokud kdokoliv bude takto nadále jednat, vystavuje se trestu okamžitého smazaní všech jím vlastn?ných ú?t? a ú?t?, které byly k porušení daných pravidel použity. Máme bezpe?né zp?soby, jak tyto proh?ešky poznat. Nenu?te nás k dalším restrikcím na serveru.

Obvyklý turnaj se dnes uskute?ní v 16 hodin.

V sobotu 23. ?íjna prob?hne v 17 hodin šachový turnaj. Podrobnosti budou v?as zve?ejn?ny. Zatím m?žeme slíbit p?kné a hodnotné ceny.
Nový klient - Viky ?tvrtek, 14. ?íjna 2004, 13:37
Vážení hrá?i,
v pr?b?hu dneška dojde k uvoln?ní zatím nejrozsáhlejší aktualizace klienta na verzi 4.0.5a, která p?idá do vaší instalace p?edm?ty a animace z nového datadisku Samurai Empire. Velikosti jednotlivých aktualizací je následující: T2A: ~84MB, UOTD: ~48MB, LBR 2D: ~49MB, LBR 3D: ~43MB, AoS 2D: ~48MB, AoS 3D: ~26MB. Bude se jednat o velký zásah do všech datových soubor? Ultimy, p?esto by m?l být kompatibilní s naším serverem. Doporu?ujeme však, aby do doby, dokud neprovedeme testy, jste aktualizaci nespoušt?li. V následující novince zve?ejníme naše poznatky s novým klientem a budeme Vás varovat p?ed p?ípadnými problémy, na které narazíme.

P?ed n?kolika dny byl zatím nejnov?jší datadisk SA poslán do lisoven a jeho prodej bude zahájen co nevid?t. P?edpokládáme, že bude k dostání i v našich obchodech. I s touto verzí by m?lo být možné hrát na našem serveru (hru jsme již testovali, když byla ve fázi beta testu), nebudou však k dispozici její novinky. Ty budou na server p?idány poté, co ze strany tv?rc? emulátoru bude doprogramována podpora. T?šit se m?žete na novou mapu ostrova Tokuno, postavy Samuraje a Ninjy, zbran?, p?edm?ty, nep?átelé a domy. Kompletn? p?epsán byl i systém gild, který je nyní mnohem rozsáhlejší a nabízí ?adu nových možností. Další informace v angli?tin? a obrázky ze hry si m?žete prohlédnout na oficiální stránce - http://www.eagames.com/official/uo/samurai/us/

V nejbližší dob? chystáme velký šachový turnaj.
V Quest boardu se do?tete o pr?b?hu nového questu.
Nový ?len teamu - Viky ned?le, 10. ?íjna 2004, 12:29
Vážení hrá?i,
dnes byl do našeho teamu p?ijat na zkušební období nový ?len – Mauric. Jeho hlavní ?inností bude p?íprava a organizace Quest? a dalších akcí. Krom toho bude vy?izovat i p?ípadné page a zodpovídat vaše dotazy v Diskusním fóru. Doufáme, že se tak zlepší a hlavn? zvýší po?et u nás po?ádaných akcí.

P?ipomínáme, že je stále volný jeden post obdobného zam??ení. P?ihláška je k dispozici na fóru - http://www.undiscoveredland.cz/phorum/viewtopic...
Turnaj - Viky pátek, 8. ?íjna 2004, 21:02
Vážení hrá?i,
stejn? jako každý týden, bude i v tuto sobotu 8. ?íjna 2004 uspo?ádán turnaj o zajímavé výhry. Sraz pro ú?astníky je ve 14 hodin p?ed arénou v Jhelomu. Registra?ní poplatek ?iní 500 gp, vybavení a dostatek zásob všech pot?ebných v?cí si vemte s sebou.

Dále se omlouváme za ob?asné výpadky statusu serveru, o problému víme a intenzivn? na n?m pracujeme. Hry samotné se tato komplikace netýká. Pokud nebude status na stránkách k dispozici, použijte prosím p?íkaz .serverstatus.

Update:

Turnaj byl posunut na 16 hodin, nic jiného se nem?ní.
Turnaj a quest - Viky pátek, 1. ?íjna 2004, 17:27
Vážení hrá?i,
v sobotu 2. ?íjna 2004 bude uspo?ádán turnaj o zajímavé výhry. Sraz pro ú?astníky je ve 14 hodin p?ed arénou v Jhelomu. Registra?ní poplatek ?iní 500 gp, vybavení a dostatek zásob všech pot?ebných v?cí si vemte s sebou. Po turnají prob?hne zajímavý quest.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.