Stíny
Hagrid, královský v?štec a kroniká? v jedné osob?, sedí a p?emýšlí nad deníkem, který objevil pod silnou vrstvou prachu v knihovnách. Bylo zjevné, že si ho léta už nikdo nevšiml. Hagrid ob?as pohlédl do deníku, ob?as zamyšlen? z okna knihovny na královský dv?r… Nev?d?l co hledá, ba ani nev?d?l pro? nad tím deníkem p?emýšlí. Rozhodl se jít na chvíli ven, prov?trat si mysl…
Za nedlouho se vrátil zp?t do knihovny. Avšak n?co mu zde chyb?lo… co to jen bylo… „Ach, ta kniha. Kde je ten deník? A kdo o n?j mohl mít zájem?“, pomyslel si.

(Úryvek z Hektorova deníku)
… Na svých cestách jsem se setkal s mnoha klany a uctíva?i rozmanitých b?žk?, boh? a zv??í. Tento mne však velice zaujal. V?tšina p?edešlých kmen? byla pouhými fanatiky, kte?í uctívají cosi neexistujícího. Avšak tento klan by jiný, odlišoval se tím, ze uctíval jakéhosi démona stín?, který k nim pravideln? sestupoval a oni o n?j pat?i?n? pe?ovali. Jak úchvatné…

__________________________________________________ _______
Bylo zjišt?no, že kniha byla ukradena "Klanem Stín?", který se prý podle informací skrývá ve skalách severn? nedaleko hlavního m?sta. Také mají prý za úkol odnést ukradenou knihu svému pánovi. Jakmile bude možno se dostat do démonovi skrýše, prosíme chrabré bojovníky aby se ho vydali hledat a zavraždit.
Pokud p?inesete d?kaz jeho smrti na Královský hrad, budete odvd??eni.
Podepsáno Králem
Copyright (c) 2003 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.