P?írodní nerovnosti
27.10. 2004 00:28

Po dlouhém a namáhavém boji se poda?ilo hrdinným vále?ník?m, mág?m, nekromant?m, lu?išník?m a dalším p?íslušník?m našeho sv?ta skolit p?í?inu všeho zla - mocného pána pekel Grigoruse. S ním se na v??nost odebrali i jeho p?ívrženci a temnota, která zužovala zemi a mnoho prostých lidí. Rada mág? se op?t sešla, tentokrát, aby ve hradu lorda Britishe oslavila vít?zství. Všude nastal klid a mír. ...ale na jak dlouho?

18.10. 2004 19:45

Ocllo bylo po n?kolikadenních bojích kone?n? dobyto. Grigorus, pravd?podobný p?vodce p?írodních nerovností však uprchl. Nyní je zp?t, zpráva p?išla z regionu Ilshenar. Posel ovšem, napaden po?etnou skupinou ork?, nesta?il prozradit, ve které m?st? se tentokrát nachází. Ví se pouze, že ho doprovází po?etná skupina zplozenc? z pekel. Rada mág? vybízí hrdinné vále?níky, aby kone?n? u?inili p?ítrž v ší?ení zla a Grigoruse poslali zp?t, odkud p?išel.

13.10. 2004 15:34

Další útok monster ze samého pekla postinul m?sto Ocllo. Došel až tak daleko, že podlehla místní domobrana a nestv?ry za?aly rabovat celou oblast. Starosta již vyslal rychlé posly s žádostí o pomoc do širého okolí. O?ití sv?dci záhlédli pána pekelné brány Grigoruse poblíž p?ístavu. Nyní je již tém?? jasné, že za p?írodními nerovnostmi stojí satanova moc. Jaký k tomu však mají d?vod není dosud jasné. Stále se také neda?í dobít h?bitov u m?sta Cove.

10.10. 2004 19:02

Ter?em dalšího podivného útoku se stal h?bitov poblíž m?sta Cove. O?ití sv?dkové zahlédli n?kolik mocných lich?, jak otevírají rud? zbarvený portál. Z n?j pak p?islo mnoho nemrvých, kte?í tento h?bitov zcela obsadili a rozší?ili se i do okolních les?. Rada mág? již tuší, kdo by za útokem mohl stát a podniká dosud neve?ejná opat?ení.

9.9. 2004 13:59

Další ohlášený útok je na ZOO v Moonglow. Ob?í jišt?rky ohrožují návšt?vníky a i z tohoto místa bylo hlášeno n?kolik úmrtí. Velmi zvláštní je i p?ítomnost nemrtvých, která by mohla n?co signalizovat. Rada mág? se op?t schází, aby prokonzultovala další postup. Je vid?t, že zlo se objevuje stále ?ast?ji a stále blíže m?st?m. Z Malasu poslové zatím nep?inesly žádné zprávy. Ilshenar hlásí klid. Král British vyzývá všechny hrdinné bojovníky, aby ?asto naslouchali jeho hlásným, kte?í mají vždy nejaktuáln?jší informace.

8.9. 2004 11:52

B?hem n?kolika dní na ruzných místech Felucci došlo ke znepokojivým útok?m jindy pom?rn? klidných a plachých obyvatel tohoto sv?ta, kte?í si okolního ruchu v?bec nevšímali. P?i v?erejší raziji na minockou d?lní spole?nost zem?elo n?kolik d?lník?. Dnes se opakuje v mnohem v?tší mí?e na stejném míst?. Nikdo nechápe, proc ob?i sestoupili z hor a chovají se tak nep?átelsky. U Vesperu byl dokonce zajat dobrodruh krysími muži, kte?í se ho chystají popravit. Nikdo neví, kdy budou pokra?ovat další útoky. V hlavním m?st? Britain byla dokonce narychlo svolána rada ctihodných mág?.
Copyright (c) 2003 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.