Módní salón
Jednoho poklidného dne ve známém módním návrhá?ství…

„Ne, ne a ne! Všechno je špatn?, je to hr?za, jste naprostí b?ídilové! Tomuhle ?íkáte šaty t?mhle… t?mhle kus?m hadru!? Jste k ni?emu, máte dojednoho padáka! Pry?, ven!“

Ach jo, co si ?lov?k neud?lá sám, ach, moje ubohé srdce, vím, že se nemám roz?ilovat ale copak se dá dívat na takové p?íšerné v?ci. No a co te?, je t?sn? p?ed uzáv?rkou, všechno je ob?dnané, sál, hosté, porota a oble?ení není hotové. Všechny jsem vyhodil, co si jen po?nu…

Ano, ano, to je ono, zkusím najít talent mezi širým lidem, ur?it? se v nich skrývají um?lecké duše, to oni mi pomohou!

Na druhý den v inzertní kancelá?i…

„Dobrý den, cht?l bych si podat inzerát“, pokládá kus papíru na st?l a majitel kancelá?e se za?te:

---

Vážení spoluob?ané, naše vyhlášená kancelá? p?ipravuje konkurz na ct?né místo módního návrhá?e. A jak se jím stát? Není nic jednoduššího, p?ipravte si troje šaty které pak p?edvedete p?ed porotou a nejlepší t?i návrhy z každé oblasti ohodnotíme nádhernými cenami a pro nejlepší návrh ?eká navíc speciální cena!

-Podmínky:

První oble?ení musí být takové aby bylo nádherné, módní a p?itom hodn? teplé aby vydrželo ty nejkrut?jší mrazy.
Druhé oble?ení, ve kterém se ani v t?ch nejv?tších horkách a parných létech nezpotíte, oble?ení vkusné a hodící se do proslun?ného dne.
T?etí oble?ení pro nejv?tší a nejprecizn?jší ve?írky a akce, to nejlepší spole?enské oble?ení které vás na ve?írku zviditelní a stanete se hv?zdou ve?era. Upozor?uji spole?enské, ne na diskotéku.

-Musíte mít p?ipravené všechny troje šaty a budete je na sob? p?edvád?t.

-Upozor?uji, hodnotí se pouze vzhled, ne kvalita a jiné vlastnosti. Pouze vzhled.
Všichni, jenž se budou chtít zú?astnit p?ehlídky a budou nám chtít p?edvést své návrhy nech? se hlásí 27.1. 2007 v 10:00 ve h?e pomocí PM zprávy u m?. Zprávy p?ijímám do 11:00.
Samotná p?ehlídka poté prob?hne daný den po dohod? s návrhá?i n?kdy okolo ve?era.
Módní p?ehlídka bude p?ístupna ve?ejnosti.

S hlubokým pozdravem …. Peter Goldbringer (?editel firmy Peter´s Company)

---

„Dobrá, hned zítra inzerát zve?ejníme“, odpov?d?l majitel.
„To jsem rád, d?kuji a na shledanou“.

Tak a pokud m? nezachrání tohle tak už nic…
Copyright (c) 2003 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.